Проект – общонационално сдружение “Дядо, баба и внуче”

Цел. Да опазва подрастващото поколение от злите сили на дебългаризацията, отродяването и опорочаването; за възпитание в родолюбие, национални и семейни традиции, здравословен начин на живот, здравно-духовна култура.

Средства. Убеждения, изтъкване на примери, сътрудничество с държавните органи и институции – МЗ, МОН, РЗИ, военно-патриотични организации, централните медии. Печатни средства – книги, брошури, диплянки.

Ръководство. Управителните органи на Съюза на офицерите от запаса; със самостоятелен Координационен съвет от седем души.

Празник. 17 ноември, Дядовден, като уважение към мъжете от Третата възраст и грижа за тяхното и на внуците им здраве, също – и на бабите им. Избор на Координационен съвет и “Дядо на България” за съответната година.

Предложения. Опазване на живота: конфискуване на автомобилите при шофиране под въздействие на наркотици и алкохол. Приемане на Закон за Нравствеността (да не влизат ЛГБТ в училищата и да опорочават децата). Въвеждане на обучение по Здравно-духовна култура (за здравословен начин на живот). Да влизат в клас с вдигане на знамето на пилона и възрожденски песни.

Comments are closed.