На вниманието на проф. Анелия Клисарова, ректор на МУ – Варна

Уважаема проф. Клисарова,

 Във връзка с предстоящото през м. октомври 2011 г. отбелязване 50-годишнината на МУ – Варна, Ви предлагам следните инициативи:

 1. Още тази есен да създадем варненско лекарско общество. То няма да дублира дейността на БЛС. В него ще членуват най-видни варненски лекари с цел организиране на здравословен начин на живот на Вашите съграждани, планиране на съответните прояви (здравно-просветни лекции, скрининг на определени заболявания и пр.) и повишаване квалификацията на местните колеги. За осъществяването на тази цел може да възобновим провежданата от в. “Български лекар” през 1997-2006 г. варненска лекарска среща, която бе сполучливо съчетание между научни лекции и обсъждане на националната здравна политика и бе посещавана от десетки лекари, разбира се – предимно от Варна и Североизточна България, но и от цялата страна. За финансирането й може да се търсят и съответните европейски проекти.
2. Известно Ви е застаряването на населението. Във връзка с това към Катедрата по вътрешни болести на МУ – Варна да се създаде единствената в страната секция “Геронтология и гериатрия” (като свободно избираем предмет).
3. Догодина МУ – Варна да стане съорганизатор на XIV “Чилови дни”/2010, посветени на делото и паметта на най-големия българск клиницист проф. Константин Чилов (1898-1955); те са създадени от нас през 1998 г. и се провеждат през м. май съвместно с МЗ, Национален алианс “Живот за България”, Съюза на учените в България, Съюза на българските медицински дружества и БАН. За пръв път едноименната Награда да бъде връчена на виден варненски интернист.

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.