In Memoriam!

Завинаги ни напусна: чл. кор. проф. д-р Иван Митов, дм, дмн

На 72 години завинаги ни напусна чл. кор. проф. д-р Иван Митов.

От 2016 г. до 2020 г. той бе декан на Медицински факултет на МУ – София.

Завършва МА през 1976 година. От 1977до 1979 г. работи като специалист в Института по микробиология към БАН, а след това в Катедрата по микробиология при Медицинския факултет към МУ-София. Специализирал е освен в ИМ към БАН и в Макс Планк институт по имунология, Фрайбург, ГФР /1985, 1992 и 1995/. Дисертацията си за получаване на научно образователната степен „доктор“ защитава през 1987 г. , а през 2005 г. защитава и втората си дисертация и става доктор на медицинските науки. През 1992 г. е хабилитиран за доцент по микробиология и е назначен за завеждащ секция, а през 2006 г. става професор. През периода 2000-2008 г. е ръководител на Катедрата по медицинска микробиология на МУ, а от 2008 г. е назначен за зам.декан на Медицинския факултет на университета. През 2014 г. е избран за член кореспондент на БАН.

Проф. Елена Обрешкова

Проф. Обрешкова в продължение на много години бе преподавател в Катедрата по кожни и венерически болести на МФ на Медицински универисет – София. Научните ѝ трудове са над 200, от които 109 са публикации в научни списания и участия в книги. Специализирала е в Лондон, Варшава, Цюрирх и др.Тя бе учител с енциклопедични знания, светла личност с несломим дух и безукорни етични принципи.

Поклон!

Tags: ,

Comments are closed.