УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – София обявява…

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – София, ул. “Бяло море” № 8 на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ и чл. 30 т. 5 и т. 6 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД обявява конкурс за следните длъжности за срок от три години:
Старша мед. сестра на Клиника по кардиология
Старша мед. сестра на Клиника по неврология
Старша мед. сестра на Клиника по неврохирургия
Старша мед. сестра на ДКБ

Изискванията за заемане на длъжността са, кандидатите да бъдат с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”, трудов стаж  като медицинска сестра не по – малко от 5 години.

Конкурсът ще се проведе чрез събеседване по предварително представен от кандидата здравен проект на тема: „Мястото и ролята на ст. мед. сестра в организацията на здравните грижи в болничната клиника”. Класирането на кандидатите става след събеседването и е средно аритметично число на оценките, дадени от членовете на комисията по шестобалната система. Получилите оценка под 4,50 не се класират. При равни други условия предимство ще имат кандидатите с 3 годишен стаж по профила на клиниката за конкурса, по който кандидатстват.

Кандидатите следва да представят следните документи: заявление, професионална автобиография, документ за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”, диплома за завършено образование за специалността „медицинска сестра”, документ за стаж по специалността /препис – извлечение от трудова книжка/, медицинско за работа, документ за членство в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, здравен проект на тема „Мястото и ролята на ст. мед. сестра в организацията на здравните грижи в болничната клиника ”.

Длъжностните характеристики са на разположение на кандидатите при подаване на документите. Същите се подават в сектор “Човешки ресурси” на болницата в едномесечен срок от публикуване на обявата. Телефон за справки: 02/943 22 88.

Обявата е публикувана във вестник Дневник на 20.08.2010 г.

Tags: 

Comments are closed.