Министърът на здравеопазването разпореди проверка дали се прилагат новите правила за избор на екип

Министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов разпореди на Регионалните здравни инспекции да извършат проверка на болниците дали спазват новите правила за избор на екип. Промените бяха обнародвани в „Държавен вестник” на 14 януари и вече са в сила. С тях се заложи пределна граница за избор на екип от 350 до 950 лв. Пределните суми са различни в зависимост от цените на клиничните пътеки. В началото на следващата седмица Регионалните здравни инспекции трябва да започнат  проверка на лечебните заведения дали прилагат новите правила.

Заради липсата на ясен регламент за избор на екип досега всяка болница определяше сама сумите, които се искаха от пациентите. Справка на Министерство на здравеопазването показа, че на места те стигаха до 10 000 лева. С новите правила подобни практики вече няма да се допускат. Таксите, които лечебните заведения вече имат право да формират, не могат да надвишават 950 лв. (виж таблицата).

Министерство на здравеопазването припомня, че изборът на екип или на лекар става само по изричното настояване на пациента. За тази цел на видно място в болниците ще трябва да е публикуван списък с цените за избор на екип, на съответните клинични пътеки, както и на пределните цени, определени от наредбата. Избор на екип няма да се допуска, когато лекарят или екипът е само един, както и след приключване на интервенцията.

Избор на екип не може да се прави и за целия престой на пациента в болницата. Министерство на здравеопазването призовава всички пациенти, ако има нарушения на тези правила, да сигнализират в съответните места:
Министерство на здравеопазването – Адрес пл. “Света Неделя” 5,София 1000 ; Телефони – 02 / 930 12 53, 02 / 930 12 59, 02 / 930 11 52; Е-mail: goreshtalinia@mh.government.bg

28 Регионални здравни инспекции във всяка една от областите на страната, конкретните координати са на сайта на МЗ
Изпълнителна агенция „Медицински одит” – Адрес: бул. “Георги Софийски” №3, София 1606, Телефон: (02) 8050433, 8050435, 8050465, E-mail: delovodstvo@eama.bg,

За да се засили контрола над избора на екип, лечебните заведения ще трябва да създадат електронен дневник на заявленията за допълнителната услуга. Данните ще постъпват и в Районните центрове по здравеопазване на всеки три месеца.

Таблица
Стойност на КП
избор на лекар
избор на екип
До 500 лв.
50% от КП, но не повече от 250 лв
75% от КП, но не повече от 350 лв.
От 501 до 1000 лв.
50% от КП, но не повече от 300 лв.
75% от КП, но не повече от 450 лв.
От 1001 до 2000 лв.
30% от КП, но не повече от 400 лв.
60% от КП, но не повече от 700 лв.
Над 2000 лв.
20% от КП, но не повече от 700 лв.
40% от КП, но не повече от 950 лв.

Tags: ,

Comments are closed.