На вниманието на ректорския съвет на МУ – Пловдив

Уважаеми г-н Ректор, Уважаеми колеги,# Догодина се навършват 115 години от рождението на един от най-знаменитите наши лекари – чл-кор. проф. Констатин Чилов (1898-1955), което ще бъде отбелязано в рамките на традиционните автентични, създадени от нас през 1998 г. XVI “Чилови дни”. Пред-лагаме Ви включване на МУ – Пловдив в тях при следния Дневен ред: 17 май, петък – Научна сесия в Аулата; 18 май, събота – посеще-ние на Къщата-музей в с. Славейно, на което през 2004 г. дадохме уникалното звание “Свещено място на българската медицина”, и връчване на Наградата “Проф. К. Чилов” на МЗ, БЛС, БАН, СУБ, СБМС, Нац. Алианс “Живот за България” и в. “Български лекар”; като за неин носител вече взаимно одобрихме проф. Стефан Горанов;

# През 1994 г. чрез в. “Български лекар” създадохме Деня на българското лекарство и Празник на българските фармацевти, про-изводители и търговци на лекарства, които се отбелязват на Еньов-ден, 24 юни. Идеята ни беше да обърне внимание върху родното фар-мацевтично производство. В последно обаче време тя бе размита, преобразувана и обезличена във “Фармацевтични дни”. Предлагаме Ви догодина на Еньовден да възстановим празника в автентичния му вид по повод 20-годишнината му – чрез изложба на български фирми, произвеждащи лекарства и хранителни добавки, както и съответната Научна сесия с доклади и съобщения на колегите от ФФ и ВИХВП;

# На 30 ноември т. г. предстои провеждането в НЦЗПБ на създадената също от нас (2010 г.) IV Нац. Среща по обществено здра-ве “Проф. Тошко Петров”, на тема “Ваксинопрофилактика”. Пред-лагаме Ви тази Среща да бъде проведена през есента/2013, във ФОЗ, на тема “Профилактиката – приоритет на нац. здравна политика”.

Tags: , , , , , , , , , ,

Comments are closed.