Обява на УМБАЛ “Света Анна” – София АД

На основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68 ал. 7 от Закона за лечебните заведения УМБАЛ “Света Анна” – София АД обявява конкурс за следната длъжност:

Началник на Клиника по вътрешни болести.

1. Изисквания към кандидатите: Хабилитирано лице с висше медицинско образование, клиничен опит не по-малък от 5 години и/или призната специалност по един от профилите на клиниката – ендокринология и болести на обмяната, нефрология, клинична хематология, гастроентерология, кардиология, пневмология и фтизиатрия, ревматология.

2. Конкурсът ще се проведе на два етапа: 1. Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания; 2. Защита и събеседване по проект: “Медицинска и икономическа ефективност на клиниката (клиничен мениджмънт, лекарствена политика, управление и контрол върху разходите и качеството на лечение). Въвеждане на нови методи в диагностично-лечебния процес за подобряване на качеството. Организация и ръководство на учебния процес на медицинските специалности. Изпълнение на научни програми в клиниката.”

3. Кандидатите да представят следните документи: проект, заявление за участие, професионална автобиография, ксерокопие на документи за завършено висше медицинско образование, призната специалност, хабилитация, сертификати, препис-извлечение от трудова книжка, трудова характеристика, медицинско свидетелство – заверено от психодиспансер, списък на публикациите, удостоверение за членство в Българския лекарски съюз.

Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.

Проектът се подава в отделен плик, поставен в основния.

 

Документите се подават в сектор “Човешки ресурси” в 30-дневен срок от публикуването на обявата във в. “Форум медикус”.

 

Тел. за връзка – 02/9759-121.

Tags: 

Comments are closed.