Конкурс на УМБАЛ “Света Анна” София АД

УМБАЛ “Света Анна” София АД

на основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68 ал. 7 от Закона за лечебните заведения

обявява конкурс за длъжността:

Началник на Отделение по педиатрия

Изисквания към кандидатите:

1. Висше медицинско образование и призната специалност по педиатрия; 2. Да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Конкурсът ще се проведе на два етапа: 1. Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания; 2. Защита и събеседване по проект “Медицинска и икономическа ефективност на отделението (клиничен мениджмънт, лекарствена политика, управление и контрол върху разходите и качеството на лечение). Устройство, дейност и вътрешен ред на отделението. Въвеждане на нови методи в диагностично-лечебния процес за подобряване на качеството. Организация и ръководство на учебния процес на медицинските специалисти. Изпълнение на научни програми в отделението.”

Кандидатите да представят следните документи: проект; заявление за участие; професионална автобиография; ксерокопие на документи за завършено висше образование, призната специалност, сертификати, препис-извлечение от трудова книжка; трудова характеристика; свидетелство за съдимост; медицинско свидетелство – заверено от психодиспансер; списък на публикациите (ако има такива); удостоверение за членство в Лекарския съюз.

Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.

Проектът се подава в отделен плик, поставен в основния.

Документите се подават в сектор “Човешки ресурси” в 30-дневен срок от публикуването на обявата във в. “Форум медикус”.

Тел. за връзка: 02/975-91-21.

Tags: 

Comments are closed.