50 години лаборатория по алергия

Точно преди 50 години – април 1963г, по идея на д-р Владимир Калайджиев, един човек, който беше значително изпреварил своето време по широта на мисленето и визия за бъдещето, беше създадена първата Лаборатория по алергия у нас към НЦЗПБ, на който беше тогава и директор.

Обявява се конкурс за научен сътрудник – завеждащ на още несъществуващата Лаборатория по алергия, на който се явиха 5 кандидати- лекари от цялата страна. Кокурсът печели д-р Богдан Петрунов, съвсем млад 26 годишен лекар от Вътрешно отделение на Околийската болница в Севлиево. За него това беше истинско щастие, защото след 3 годишния задължителен стаж в провинцията, който всеки лекар беше задължен по това време да проведе, той можеше да се прибера в София при семейството си.

Неговата задача беше да сформира първоначалния състав на новосъздадената лаборатория с още 2- 3 души, да организира нейната работа, да стимулира строителите по-бързо да завършат изграждането й, да обмисля необходимата апаратура и лабораторно обзавеждане и най-важното – задачите, мисията й.

Още от началото на съществуването си, а и до днес, основните направления на работа на лабораторията са свързани с усилията в изучаването на алергизиращите фактори от най-голямо значение за страната ни, със специален интерес към аероалергените, механизмите на алергичните реакции и свързаните с това съвременни лабораторни методи за тяхното доказване и най-важното – с организиране на производството на алергенни препарати за специфична диагностика и лечение на алергичните заболявания, с това се поставиха основите на съвременната клинична алергология у нас свързана с тяхната етиологична диагноза и от там специфично лечение по метода на алерген специфичната имунторепия.

За първи път у нас сътрудници на лабораторията след задълбочени проучвания върху поленовите и плесенни алергени в атмосфарата на страната създадоха първите поленови и плесенни календари.

За първи път у нас беше разработена технология за получаване на алергоид от групов тревен и от мекрокърлежи в домашния прах, които успешно бяха внедрени в клиничната практика и намериха много добър прием. Определено трябва да се каже, че Лабораторията е една от пионерите в Европа по получаването, подробното изучаване и приложението на алергоиди за целите на имунотерапията.

Голяма част от изследователската и приложна дейност на Лаборатория по алергия се е осъществявала и се осъществява и сега в сътрудничество с различни структури на нашето здравеопазване. С Клиничния център по алергология на Медицинския факултет, Стоматологичния факултет, БАН, Клиниката по тноксикология на „Пирогов”, различни звена на НЦЗПБ и др. Но най-трайни, дългогодишни са връзките с колегите-алерголози, членове на Българското дружество по алергология.

Постиженията на Лабораторията, научни и практически, позволиха тя да бъде определена като водеща в системата на СИВ в продължение на повече от 10 години – до 1989г – и да бъде пример за другите страни от Централна и Източна Европа, вкл. бившия СССР. През 1985г Лабораторията беше определена като референтна към Комитета по биологична стандартизация на СЗО и много успешно участва в състава на големи международни колективи по разработването на първите снтандарти за алергенни препарати: от микрокърлежи, от бреза, от косми и пърхот на куче, с което утвърди своя международен авторитет и възможности за изследователска работа на високо ниво.

Много интензивни международни контакти има в продължение на тези 50 години: участие в различни международни изследователски проекти: с Русия, САЩ, Чехия, Германия и износ на алергени за Русия, Испания, Ирак, Македония, Молдова, Армения и др.

Днес Лаборатория по алергия продължава успешно да изпълнява по добре установените традиции своите функции като единствено звено в страната ни, което изучава алергизиращите фактори от бактериален и небактериален произход, тяхното разпространение, характеристика и механизъм на действие в човешкия организъм и разполага със съвременни методични възможности в това отношение и да произвежда широка гама – над 180 вида – висококачествени алергенни препарати за специфична диагностика и имунотерапия в тясно сътрудничество с БулБио-НЦЗПБ.

С това се изпълнява важна не само здравна, но и социалната задача, да се предоставят на клиничната алергологична практика български биологични продукти,произведени от местни суровини, отговарящи на високите изисквания на Европейската фармакопея и на значително по-ниски цени от вносните. Малко страни в Европа, а и света, разполагат с такива лабораторни звена ангажирана в производстнво на алергенни препарати от местни суровини, с което значително се подобрява тяхната специфична активност при използването им за целите на диагностиката и имунотерапията на алергичните заболявания.

От дълги години в Лабораторията се осъществява и много интензивна лабораторно-диагностична и консултативна помощ на алергично болните пациенти с използване на най-съвременните ин виво ин витро методи за доказване на материалния субстрат на алергичната реакция, за проследяване на резултата от имунотерапията, за проучване имунологичната характеристика на различните алергени.

С цялостната си изследователска, диагностично-лечебна, производствена и учебна дейност Лабораторията по алергия обогатява и достойно допринася за утвърждаване авторитета на НЦЗПБ, като национално значима институция.

Поздравяваме акад. Богдан Петрунов, Лекар на България, носител на Наградата „Проф. К. Чилов” и „Проф. Т. Петров”, и неговия колектив, със славния полувековен юбилей!

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.