Позиция: Договорът е сключен при стрикнот спазване на Закона за обществени поръчки

Във връзка с изнесените от народния представител доц. Илия Баташки твърдения в медиите, че ръководството на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД е сключило договор с фирма „Електро Мед България” ЕООД, с който се ощетява бюджета на здравното заведение в размер на 1,3 млн. лв., информираме обществеността за следното:

За възлагане на обществената поръчка е подготвена, оповестена и проведена най-тежката процедура по ЗОП, с която се гарантира необходимата прозрачност и полза за лечебното заведение и неговите пациенти.

Договорът за закупуване на кардиостимулатори не ощетява лечебното заведение, нито ощетява неговия персонал или неговите пациенти, тъй като е сключен в рамките на утвърдените от НЗОК цени.

Обществеността следва да знае, че кардиостимулаторите се заплащат от бюджета на НЗОК, а не със собствени средства на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД което автоматично изключва възможността за възникване на финансова щета.

Ръководството във всеки един момент има готовност да предостави всички данни и документи по провеждане на процедурата на компетентните проверяващи органи, в т.ч. на икономическа полиция или прокуратура, защото е сигурно в действията си и в спазването на Закона за обществените поръчки.

Избрана е икономически най-изгодната оферта без отклонения от методиката за оценка по ЗОП, като до оценка на офертите са допуснати всички фирми, които са заявили интерес за участие.

Нарушение би било прекратяването на процедура извън основанията, изрично посочени в Закона за обществените поръчки.

Ръководството не може да се ангажира да коментира промените в пазара на цените на медицинските изделия.

 

Tags: , ,

Comments are closed.