Обява на УМБАЛ “Света Анна” – София АД

На основание чл. 90 от КТ, във връзка с чл. 68, ал. 7 от ЗЛЗ обявява конкурс за следните длъжности:

1. Началник на Клиника по вътрешни болести

2. Началник на Клиника по нервни болести

3. Началник на Неврохирургична клиника

4. Началник на Клиника по урология

5. Началник на АГ-клиника

6. Началник на Клиника по физикална и рехабилитационна медицина.

Изисквания към кандидатите:

По т. 1 – хабилитирани лица с висше медицинско образование, призната специалност по един от профилите на клиниката – ендокринология и болести на обмяната, нефрология, кл. хематология, гастроентерология, кардиология, пневмология и фтизиатрия, ревматология и клиничен опит.

По т. 2, 3, 4, 5 и 6 – хабилитирани лица с висше медицинско образование, призната специалност по профила на клиниката и клиничен опит.

 

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

1. Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания

2. Защита и събеседване по проект “Медицинска и икономическа ефективност на клиниката (клиничен мениджмънт, лекарствена политика, управление и контрол върху разходите и качеството на лечение в клиниката). Организация и ръководство на учебния процес на медицинските специалисти. Изпълнение на научни програми в клиниката. Въвеждане на нови методи в диагностично-лечебния процес за подобряване на качеството”.

По т. 2 комисията оценява кандидатите по шестобалната система. Оценява се представеният проект. Кандидатите, получили оценка не по-ниска от мн. добър 4,50 се допускат до събеседване. До класиране се допускат участниците, получили средноаритметична оценка от проекта и събеседването, не по-ниска от мн. добър 4,50.

Кандидатите да представят следните документи:

Проект

Заявление за участие

Професионална автобиография

Ксерокопие на документи за завършено висше медицинско образование; призната специалност

Хабилитация

Сертификати

Препис-извлечение от трудова книжка

Трудова характеристика; свидетелство за съдимост

Медицинско свидетелство – заверено от психодиспансер

Списък на публикациите

Удостоверение за членство в БЛС

 

Документите се подават в запечатан плик, подписан за коя длъжност се кандидатства.

Проектът се подава в отделен плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.

Документите се подават в сектор “Човешки ресурси” в 30-дневен срок от публикуване на обявата във в. “Форум медикус”.

Тел. за връзка – 02/9759-121.

Tags: ,

Comments are closed.