Европейската здравноосигурителна карта валидна и в Македония

Здравноосигурените български граждани могат да ползват при необходимост спешна и неотложна медицинска помощ при временен престой на територията на Република Македония срещу валидна европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК).

Това е възможно по силата на Договор между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Фонда за здравно осигуряване на Македония (ФЗОМ), подписан на 29 април 2009 г. Договорът за ползване на Европейската здравноосигурителна карта на територията на Република Македония е в съответствие с разпоредбите на Двустранната спогодба между Република България и Република Македония за социално осигуряване (в сила от 01.08.2003 г.), и на административното  споразумение към Спогодбата.

Ако българите не успеят да получат в срок ЕЗОК, те ще могат да се обръщат към съответната районна здравноосигурителна каса (РЗОК) за издаване на Удостоверение за временно заместване (УВЗ) на ЕЗОК, което ще е валидно за срока на престоя в Македония, но не по-дълъг от два месеца. За потвърждаване на валидността на данните, съдържащи се в ЕЗОК или в УВЗ на ЕЗОК, българските здравноосигурени граждани ще попълват „Декларация относно данните в ЕЗОК” – по образец на ФЗОМ.

От 1 юни 2009 г. за българските граждани ЕЗОК (респ. УВЗ на ЕЗОК) ще замени договорения към Спогодбата двуезичен формуляр РБ/РМ 111. Здравноосигурените македонци ще продължат да използват при временен престой в България двуезичния формуляр РМ/РБ 111.

Преходният период, през който на територията на Република Македония ще бъдат валидни българската ЕЗОК (УВЗ на УЗОК) или формуляр РБ/РМ 111, е три месеца – до 31 август 2009 г. След тази дата остава в обращение единствено българската ЕЗОК (УВЗ на ЕЗОК).

Tags: , ,

Comments are closed.