Конкурс на УМБАЛ “Света Анна” София АД

УМБАЛ “Света Анна” София АД на основание чл. 90 от КТ, във връзка с чл. 68, ал. 7 от ЗЛЗ обявява конкурс за длъжностите:

Началник на Отделение по педиатрия; 2. Началник на Отделение по кардиохирургия – ККХ, 3. Началник на Отделение за интензивно лечение – ККХ, 4. Началник на Отделение по микробиологична диагностика и контрол на ВБИ.

Изисквания към кандидатите: 1. По т. 1, 2 и 4 – висше медицинско образование и призната специалност по профила на отделението, клиничен опит. По т. 3 – висше медицинско образование и призната специалност по анестезиология и интензивно лечение, клиничен опит.

Конкурсът ще се проведе на 2 етапа:

1. Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.
2. Защита и събеседване по проект “Медицинска и икономическа ефективност на отделението/клиничен мениджмънт, лекарствена политика, управление и контрол върху разходите и качественото лечение в отделението).

Организация и ръководство на учебния процес на медицинските специалисти. Изпълнение на научни програми в отделението. Въвеждане на нови методи в лечебно-диагностичния процес за подобряване на качеството”. По т. 2 комисия оценява кандидатите по 6-балната система. Оценява се представеният проект. Кандидатите, получили оценка не по-ниска от 4,50 се допускат до събеседване. До класиране се допускат участниците, получили средноаритметична оценка от проекта и събеседването, не по-ниска от мн. добър 4,50.

Кандидатите да преставят следните документи: проект, заявление за участие, професионална автобиография, ксерокопие от документи за завършено висше медицинско образование, призната специалност, сертификати, препис-извлечение от трудова книжка, трудова характеристика, медицинско свидетелство, заверено от психодиспансер, свидетелство за съдимост, списък на публикациите (ако има), удостоверение за членство в БЛС.

Документите се предават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства. Проектът се подава в отделен плик, поставен в основния.

Документите се подават в сектор “Човешки ресурси” в 30-дневен срок от публикуване на обявата във в. “Форум медикус”.

Тел. за връзка: 02/9759-121.

Tags: , ,

Comments are closed.