Абонаментен списък за 2010 година на Централната медицинска библиотека на на МУ – София

 

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА

АБОНАМЕНТЕН СПИСЪК – 2010

Заглавие

Перио-дичност

Годишен
абонамент в лв.

Acta Medica Bulgarica  (на англ. език)

2

12

Scripta periodica

4

16

Български медицински журнал

4

30

Обща медицина

4

24

Медицински преглед

4

30

и отделните негови серии:

 

 

Акупунктура

3

13,50

Акушерство и гинекология

2

8

Алергология и клинична имунология &
Клинична лаборатория

2

8

Гастроентерология

2

8

Детски и инфекциозни болeсти

2

12

Ендокринни заболявания

2

8

Медицински мениджмънт и здравна политика

3

12

Неврология и психиатрия

2

8

Сестринско дело

4

24

Съвременна стоматология

3

12

Сърдечно-съдови заболявания

4

24

Хирургични заболявания

3

12

 

 

 

 

 

За контакти:

Д. Андреева, Сн. Стоянова, Д. Миланова

ОТДЕЛ НАУЧНА МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАЦИЯ

(сградата пред АСК на Александровска болница)

ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА

ул. “Св. Г. Софийски”  1,1431 София

) (02) 952-59-20, 952-05-15, 952-16-45, тел./факс: 952-23-93

Стойността на абонамента може да се преведе и с пощенски запис, или по сметка
ЦМБ –
IBAN BG 31 BPBI 7940 3163 9820 01, ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ, BIC код: BPBIBGSF, ЕИК 8313857370087.

Tags: 

Comments are closed.