Отворено писмо от Инициативен комитет, граждански организации и физически лица относно искане за оставка на министър Красимир Вълчев, уволнение на Деница Сачева

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ ДО:     Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

НАЦИОНАЛНИ И ОБЩЕСТВЕНИ МЕДИИ

ОТВОРЕНО ПИСМО

От Инициативен комитет, граждански организации и физически лица

Относно:

Искане за оставка на министър Красимир Вълчев. Искане за незабавно уволняване на всички длъжностни лица, допуснали, одобрили или промотирали  провеждане на проекти, свързани с  джендър-обучение  в българските училища,

Искане за уволнение на зам.министър на образованието и науката Деница Сачева, ако именно тя е одобрявала  или промотирала разгръщането на проекти внедряващи джендър-тематика, включитлено под наименованието “равнопоставеност между половете” или “насилие, основано на пол”.

Поради нарушаване на Конституцията и упражняване на психическо насилие над децата.

 

УВАЖАЕМИ, ГОСПОДИН БОРИСОВ,

Настояваме за незабавната оставка на министъра на образованието и науката, във връзка с това, че е допуснал да се провеждат проекти, включващи джендър-обучение в българските училища.

Настояваме и за незабавно уволняване на всички длъжностни лица, допуснали, одобрили или промотирали  провеждане на проекти, свързани с  джендър-обучение  в българските училища,

Настояваме за уволнение на зам.министър на образованието и науката Деница Сачева, ако именно тя е одобрявала  или промотирала разгръщането на проекти внедряващи джендър-тематика, включително под наименованието “равнопоставеност между половете” или “насилие, основано на пол”.

От няколко години насам различни фондации реализират проекти в българските училища. Тези проекти са обикновено на темите “насилие, основано на пол” и “равенство между половете”.

Те включват ролеви игри, в които момичетата играят роля на момчета, а момчета играят роля на момичета, и децата се изявяват като артисти в театър, като се разиграват ситуации, при които едно дете заявява, че се чувства от друг пол, а майка му не го разбира.

В тях се проповядват понятията джендър и джендърна идентичност/социален пол и идентичност, основана на пол/.

Тези понятия включват в себе си възможността за свободно самоопределяне на пола.

“Полова идентичност” няма ясно установен смисъл в българския език.

Определението за джендърна идентичност, което дава документът “Принципите на Yogyаkarta”, е следното:

“джендърна идентичност означава дълбоко почувстваното вътрешно и индивидуално усещане на всяко лице за пол (gender), което може да съответства или да не съответства на биологичния му пол (sex), определен при раждането му, включително личното чувство за тялото (което може да включва, на основата на свободен избор, изменение на външния вид или функциите на тялото посредством медицински, хирургически или други средства), както и други форми на изразяване на пола (gender), включително облекло, реч и маниери”.

Според сайта на една българска фондация, която миналата година получи награда за своята социална мисия, да подпомага деца и юноши да разкриват своята ЛГБТ идентичност, тя се определя така:

Цитат:

“ПОЛОВАТА ИДЕНТИЧНОСТ описва нашите лични чувства спрямо това да
си мъж, жена, и двете, нито едното или всеки пол от спектъра. Осъзнаването,
че действителният ти пол е различен от този, определен по рождение, може
да отнеме време и може да се случи във всяка възраст.

• Как се чувстваш спрямо пола ти, определен по рождение?
• Като представител на какъв пол искаш хората да те възприемат?
• Как би искал да изразяваш своя пол?
• Когато си представяш бъдещето си, какъв пол си?

Точно както някои хора се разкриват като лесбийки, гей или бисексуални, други могат да се разкрият като транссексуални, джендър куиър, би-джендър, не-бинарни, несъответстващи на стандартните полови определения, мъж, преминаващ към жена, жена, преминаваща към мъж или друг пол.

В този пътеводител, ние използваме думата “транс” със звездичка (*), за да обхванем всички различни идентичности.
Като част от разкриването като транс*, човек може да премине през процес, наречен преход. Той може да продължи дълго или кратко време, в зависимост от индивида. Преходът включва медицински (хирургия, хормони и т.н.), правни
(промяна на имена и т.н.), и / или социални (предпочитани местоимения, пола, дрехи и т.н.) промени. Не всички транс* хора избират да предприемат медицинска промяна, поради различни лични причини.”

Край на цитата.

 

ДЕКЛАРИРАМЕ ЧЕ:

ПЪРВО. Ние, като родители и граждани, сме абсолютно против това на децата да се отправят внушения и да бъдат подтиквани към хомосексуални действия и към процедури за промяна на пола.

Смятаме, че принуждаването на деца да се вживяват в ролята на транс-сексуални е насилие над децата и е незаконосъобразно!

В Решението на Конституционния съд относно Истанбулската конвенция се осветляват темите за равнопоставеност и ненасилие, основано на пол (през призмата на джендър/социален пол).

“Правното равенство между половете е провъзгласено на конституционно ниво в чл. 6, ал. 2 от основния закон.

То не означава еднакво третиране на двата пола, а изисква съобразяване с биологичните особености и различията между тях.”

“Повелята за правна сигурност и предвидимост не допуска съществуването на две паралелни и взаимоизключващи се понятия за „пол“.”

“Ако обаче обществото загуби способността да прави разлика между жена и мъж, борбата срещу насилието над жените остава само формален, но неизпълним ангажимент.”

Провежданите обучения не съответстват на тези текстове от решението на КС.

 

ВТОРО. НЕ ЖЕЛАЕМ в системата на образованието да се допускат НПО (фондации), които проповядват джендър-идеология, дефинирана в Решението по Конституционно дело 3/2018 г. така:

“Така изложеното разбиране изразява аспекти на „джендър-идеологията“ – сбор от идеи, убеждения и вярвания, че биологично детерминираните характеристики на пола са ирелевантни, а има значение само половата самоидентификация.”

ТРЕТО. НЕ ЖЕЛАЕМ извънправителствени фактори, организации и фондации да се месят в учебните програми и да формират мирогледа на децата.

Крайно време е в системата на образованието дневния ред да се определя от професионалистите, педагози и детски психолози. Крайно време е в този процес да се включат учителите, които са ежедневно на фронта и се борят за нашите деца.

Не е редно да прехвърляме отговорността за българското образование на специалисти по правата на човека, разботещи извън правителствения сектор,  със съмнителни приоритети от гледна точка на финансирането.

Уважаеми г-н Борисов,

Обръщаме се към Вас с цялата си вяра, да заявим, че е крайно време на българското образование да се погледне сериозно и цялостно.

Крайно време е да се разработи национална дългосрочна стратегия  за образованието, а не да бъдем постоянно изненадвани от нови и нови учебни програми, от внедряването на които няма никакъв смисъл.

Искаме да потвърдим, че това, което се случи тази година, а именно някои класове трябваше по някои основни предмети да вземат две години за една- това е насилие над децата и насилие над учителите и не води до по-добри знания. Напротив!

Затова настояваме, Българското образование да се освободи от влиянието на  фондации с чуждестранно финансиране. Защото тяхната обществена мисия не е нашата, на българските граждани, обществена мисия!

Ако се налага усвояване на средства по определени програми, нека това да става от МОН и чрез МОН, за да поеме МОН политическата отговорност за действията си.

ЧЕТВЪРТО. Настояваме начело на българското образование да се поставят ЕДИНСТВЕНО професионалисти в сферата на образованието с достатъчно голям опит в обучителната сфера.

При цялото ни уважение към министър Красимир Вълчев и зам.министър Деница Сачева, ние смятаме, че те нямат достатъчната експертност за да управляват МОН, да отчетат всички подводни камъни, да обединят около себе си правилните експерти и консултанти в името на най-добрия интерес на детето.

Министър Красимир Вълчев е магистър по публични финанси. Завършил е Икономически университет – Варна. Преминал е обучение по „Бюджет и финансово управление“ в университета „Дюк“ – САЩ. Красимир Вълчев има опит в сферата на европейските предприсъединителни програми.

Г-жа Деница Сачева е магистър по връзки с обществеността от Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и магистър по здравен мениджмънт от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас.  Има малък плюс с квалификация “бакалавър по социална педагогика”. Но това е крайно недостатъчно, дори безкрайно недостатъчно за да управлява МОН.

Още повече, че местейки се от министерство в министерство, тя не е имала възможността да придобие задълбочен опит в една конкретна област, най малкото по темата на българското образование.

Със сигурност в България има достатъчно истински професионалисти в сферата на образованието, Вашата задача е да ги откриете и поставите на правилното място.

ПЕТО. Настояваме да се създаде Консултативен комитет към МОН, в който да участват най-вече хора с преподавателски опит, да се чува на първо място мнението на учителите, подкрепено от мнението на детски психолози, както и на родители, обединени в граждански организации.

Настояваме в този съвет да не участват фондации и НПО с чуждестранно финансиране!

Подписали:

Гражданска инициатива “Варна срещу Истанбулската конвенция и джендър-идеологията”

Гражданска инициатива “Против Истанбулската конвенция”

Сдружение” Национално движение на българските граждани”

Гражданска група “НАРОДЪТ СРЕЩУ КОНВЕНЦИЯТА”

“Алианс на гражданите за България”

както и Самостоятелни граждани

Даниела Николова

Варна срещу Истанбулската конвенция и джендър-идеологията

Tags: , , , ,

Comments are closed.