Обява

Съгласно заповед на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали с № 90/12.02.2020г., издадена  на основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 11, ал. 1 от Наредба №1/22 януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и в съответствие с изискванията на чл.17 от същата Наредба, МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали обявява конкурс за следните места за специализация за 2020г.:

 •             Лекар, специализант   по „Педиатрия”- 1 място финансирано от държавата за 2020г.;
 • Лекар, специализант по „Анестезиология и интензивно лечение”- 1 място за 2020г.;
 •             Лекар, специализант по „Педиатрия”- 1 място за 2020г.

 

Ще се проведе конкурс по документи и интервю. Документите за допускане и участие в конкурса ще се приемат в Деловодството на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали в срок  от един месец от публикуване на обявата.

 

Изисквания за заемане на длъжността лекар – специализант:

 • образование: висше – магистър по медицина;
 • членство в БЛС;
 • компютърна грамотност.

 

Необходими документи за участие в конкурса, съобразени с изискванията на закона и длъжностната характеристика:

 • заявление;
 • копие от диплома за завършено висше образование – магистър по медицина и приложението към нея;
 • копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС;
 • мотивационно писмо;
 • автобиография- европейски формат;
 • копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, ползването на чужди езици и др. – ако има такива.

Ред за провеждане на конкурса:

 • Първи етап- проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали.
 • Втори етап- оценка на кандидата от определената за целта комисия, чрез провеждане на събеседване и проверка на теоретичните знания в областта на специалността.

 

Подаване на документи за участие в конкурса:

 • Документите се приемат всеки работен ден от 08.30 до 16.30 часа в Деловодството на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали.
 • Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: „Конкурс за избор на Лекар, специализант по клинична специалност  „……………..”, съгласно чл. 11, ал.1 от Наредба №1/22 януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
  • Документите се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата. В случай, че този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден.
  • На кандидатите се предоставя: Длъжностна характеристика.

 

Всички подробности около провеждането на конкурса- допуснати кандидати, конспект, дати за провеждане на събеседването по клиничната специалност и класирането на кандидатите ще бъдат обявени на официалния сайт на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали в секция „Новини”.

 

Трудовият договор с кандидатите, избрани за заемане на длъжността „Лекар, специализант” по „………….” се сключва, съгласно чл.68, ал.1 , т.2 от КТ и условията на Наредба №1/22 януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

 

За контакти и допълнителна информация – отдел „Човешки ресурси”, тел. 0361/68249

Дата: 24 .2.2020

Comments are closed.