Директорът на НЗОК ще се избира от Народното събрание за срок от 5 години

Депутатите решиха директорът на НЗОК да се избира от Народното събрание за срок от 5 години. Това стана при обсъждането в парламента на промените в Закона за здравното осигуряване.

Директор на НЗОК може да бъде лице, което отговаря на следните изисквания: придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” и минимум три години професионален опит в областта на управлението на здравеопазването, банковото, застрахователното или осигурителното дело.

Предсрочно прекратяване на мандата на директора на НЗОК става с решение на Народното събрание при влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер; влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси; системно нарушаване на неговите задължения, неизпълнение на решение на надзорния съвет или извършване или допускане извършването от други лица на груби или системни нарушения на задължителното здравно осигуряване; обективна невъзможност да изпълнява задълженията си като директор за срок, по-дълъг от три месеца; подаване на оставка; смърт.

Tags: ,

Comments are closed.