МУ-София подпомага академичното развитие на млади учени с финансиране на публикации

До 3 000лв. за публикация в реферирано издание ще получи от Медицински университет-София всеки негов докторант преди защита или асистент в конкурс за главен асистент.

Това решение взе Академичният съвет на институцията, с цел подпомагане научното развитие на младите специалисти в областта на медицината, фармацията, общественото здраве и здравни грижи.

От докторантите преди защита и асистентите в конкурс за главен асистент се изисква да имат поне една публикация в реферирано издание, което има т.нар. импакт фактор и им носи определени точки.

„За нас е от изключително значение да създадем максимално добри условия за развитието на младите кадри в МУ-София. Тъй като публикациите, необходими за кариерното им израстване, най-често са платени, университетът реши да свали финансовата тежест от раменете на младите учени.“, сподели ректорът на МУ-София акад. Лъчезар Трайков.

Помощта е в размер на до 3 000 лв и се отпуска за една публикация на автор. Финансирането  става  едновременно  за  всяка  една  от  категориите като заявителят трябва да е първи автор и в статията  да е посочен  Медицински университет-София като негова  месторабота. Списанието, в което ще се публикува статията, трябва да е с импакт фактор по глобалната платформа за цитирания на публикации в областтана науката и изследователската дейност Journal Citation Reports (JCR) на Clarivate

Процедурата за финансирането на докторантите се реализира приоритетно в рамките на собствените бюджети на съответните факултети за съответната бюджетна година, в рамките на самостоятелния бюджет на МУ-София.

Рецензирането и одобрението на предложенията за финансиране ще се извършва от специална Комисия за материално стимулиране за публикации в реферирани списания, създадена със заповед на ректора. Ако статията не се публикува или не са спазени някои от горните изисквания, преведените средства се възстановяват от лицето-заявител.

Tags: ,

Comments are closed.