Общото събрание на МУ-София прие с единодушие отчета на ректора за втората година от управлението му

В онлайн среда вчера се проведе годишното отчетно Общо събрание на МУ-София. Присъстваха 262 членове при необходим кворум от 260. Всички те единодушно приеха отчета на ректора за дейността на МУ-София за втората година от неговия мандат, с период на управление август 2021 – юли 2022 година.

През 2022г. университетът отново е оценен с най-висока оценка от Рейтинговата система на висшите училища в България, в четири от основните си направления. Като едно от най-големите постижения през отчетния период бе посочено и определянето на МУ-София като изследователски университет в I-ва група, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта на процедурата е да се създаде нов модел за реализиране на изследователските университети, чрез финансиране, създаване и реализиране на Стратегически научноизследователски и иновационни програми за развитие.

Научните направления, по които университетът работи по тази програма, са важен негов приоритет. Насочени са към стратегическите за висшето училище области и са заложени в Стратегията за научно развитие на МУ – София за периода 2021- 2025 г. Те включват:

– Изследвания в областта на молекулната и персонализирана медицина;

– Репродуктивна и регенеративна медицина;

– Определящи фактори за околната среда и социалното здраве;

– Инструменти, технологии и цифрови решения в областта на здравеопазването и грижите;

– Изследвания в областта на невронауките и психичното здраве;

– Изследвания в областта на инфекциозните болести и имунологията, незаразните и редки болести, включително свързани с бедността и пренебрегвани заболявания;

– Изследвания в областта на фармацията и новите здравни технологии; – Изследвания в областта на денталната медицина.

През отчетния период, МУ-София запази своята финансова стабилност, без да има просрочени и неизплатени задължения. Резултатът от цялостната дейност на ръководството на университета за периода 2021 – 2022 г. показва нарастване на финансовите наличности, като висшето училище продължи да изпълнява ангажиментите си като работодател с увеличаване на работните заплати и изпълнение на инвестиционната си програма.

През 2022г. консорциумът с участието на МУ-София – IngEniUm бе одобрен за Европейски университетски алианс по програма Еразъм+. Целта на партньорите в проекта е да създадат европейски университетски съюз с програми за висше образование на английски език, включително да се развива преподавателско и изследователско сътрудничество в различните области на специализация на партньорите, като се надграждат силните страни на университетите за създаване на синергия между тях.

За поредна година МУ-София получи признание за своята устойчива зелена политика в световната класация UI GreenMetric World University Rankings 2021. Под ръководството на МУ-София през тази година бяха реализирани „зелени инициативи“, разработени от университета, подпомагащи вътрешната институционална информираност относно изменението на климата, замърсяването и глобални екологични проблеми.

Tags: 

Comments are closed.