Три пъти доцент, два пъти професор!

И това се случи в медицинските среди в България: д-р Йоаннис Папатанасиу стана последователно три пъти доцент и на Пловдивския, и на Софийския, и на Падуанския Медицински Университети, и два пъти – професор на Пловдивския и Софийския! Да добавим, че той е единственият хабилитиран лекар-грък у нас (а вероятно и изобщо от друга националност).

Специалността му е физиотерапия, курортология и рехабилитация. Роден е в Ташкент, Узбекистан от родители-политически емигранти. Дипломира се в МФ към Тракийския университет – Стара Загора.. Започва работа като ординатор през 2006 г. в Клиниката по ранна рехабилитация и физикална медицина на УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив. Още на следващата година след спечелен конкурс заема академичната длъжност “асистент” в Секцията по физикална терапия и рехабилитация на Първа вътрешна катедра на МУ – Пловдив, а от 2011 е асистент в Катедра по образна диагностика, алергология и физиотерапия към ФДМ.

Преминава през редица образователни курсове в страната и чужбина (Дания, Гърция, Италия). През 2017 г. е избран за доцент в Департамента по невронауки на Катедрата по ортопедична рехабилитация в МФ на Падуанския университет – Италия. Член на постоянната междуведомствена комисия по здравния туризъм към МЗ и МТ. Експерт към НАОА; член на експертна група по ФРМ към МЗ на Република Гърция. Отлично владее български, английски, руски и италиански език, писмено и говоримо.

Автор на 100 научни публикации, 18 от които с импакт-фактор, публикувани в най-престижни специализирани издания, предимно в чужбина, както и на една монография, издадена в чужбина и на първия англоезичен учебник по физикална и рехабилитационна медицина. Индивидуалният му инпакт-фактор е 10,31; открити са му 269 цитирания в чужбина. Тематиката на публикациите му е разнообразна: организация и професионални компетенции на специалистите по ФРМ; технология на кардиорехабилитацията; оценка качество живот при пациенти с ХСН и други заболявания, телерехабилитация и Ковид-19 и др.

Положителни рецензенти за професурата на д-р Йоаннис Папатанасиу дават акад. Лъчезар Трайков, ректор на МУ – София и проф. Тройчо Троев.

Честито!

Tags: , , , ,

Comments are closed.