Кое донесе два Оскара на МУ-Пловдив? Ректорът отговаря.

Медицински университет – Пловдив спечели две първи места в рейтинговата система и беше отличен с два академични Оскара. В направление „Медицина“ МУ-Пловдив е на челното място за пета поредна година. Университетът е първенец и в професионално направление „Обществено здра-ве“. Ректорът на Медицински университет – Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева получи от името на висшето училище двата академични Оскара по време на официална церемония в София.

-Проф. Мурджева, на какво се дължи този успех?

-Медицински университет – Пловдив се откроява на картата на висшето образование с висококвалифицираните си преподаватели, всеотдайните си служители и мотивираните си студенти. Първите места в Рейтинговата система са резултат от труда на всички работещи в Университета преподаватели и служители, както и на студентите, специализантите и докто- рантите. Престижът на МУ-Пловдив, заслужено наложил се като елитно държавно висше училище, го прави атрактивна образователна дестинация както за българските, така и за чуждестранните кандидат-студенти. За да следват в него, те трябва да положат приемен изпит, за който е нужна солидна предварителна подготовка. Тези високи изисквания налагат определени стандарти и предполагат прием на мотивирани кандидати от страната и чужбина. А мотивацията е най-важ- ната предпоставка за успеха.

-Какви други уникални структури допринасят за този успех?

-МУ-Пловдив е със статут на научноизследователски университет и е един от лидерите в научноизследователската дейност. Университетът постоянно надгражда иновативния си профил, като модернизира научната си инфраструктура и стимулира кариерното развитие и разгръщането на потенциала на изследователския състав. Всичко това е предпоставка за нарасналата научна активност и за успешното реализиране на авангардни изследвания, фокусирани върху трансфера на знания и технологии в практиката. Научноизследователският институт на МУ-Пловдив (НИМУ) функционира в няколко приоритетни научни направления: молекулна и регенеративна медицина, 3D биологично принтиране, фармацевтични иновации за персонализираната медицина, транслационна невронаука, съвременни технологии в медицинската и денталната практика, здраве и качество на живот в зелена и устойчива околна среда и др. С приоритет са научноприложните изследвания, чиито резултати имат практическа стойност за широката общественост и потенциал за пазарна реализация. От 2015 г. Университетът влезе във “висшата лига” на медицинските университети – създаде като целева инвестиция най-иновативната си образователна структура: Медицински Симулационен Тренировъчен Център, в който студенти и практикуващи лекари се обучават в близка до реалната клинична и оперативна среда. Центърът е единствената по своя вид обучителна база в Източна Европа и една от шестте в Европа, акредитирана от Американския колеж по хирургия. От 2019 г. в Университета функционира и триизмерен биопринтер, както и биобанка, в която се съхраняват различни клетки и биологични материали от различни патологии. Изследванията са насочени към молекулните механизми на онкологични, автоимунни, възпалителни и невродегенеративни заболявания. Чрез иновативната технология на 3D биопринтиране се разработват платформи за тестване на лекарства и индивидуализиране на лечението при различни тумори. Със същия метод се създават и тъканни модели за нуждите на регенеративната медицина.

-Кои са водещите принципи за работа на учените в МУ-Пловдив?

-Водещите принципи за учените от МУ-Пловдив са: екипност, креативност, модерна визия и прецизна работа. Отговарящият на световните стандарти Data Center на Университета помага за осъществяване и разпространение на върховите научни изследвания и на високите резултати от научноизследователска дейност. Подкрепата от страна на академичното ръководство очевидно дава резултат: изследователите от МУ-Пловдив могат да се похвалят с две поредни награди “Питагор” за млади учени, както и с два патента и два полезни модела. През последните години се наблюдава завръщане на младите хора, придобили образование или докторантури в чужбина, с което се внася различен подход на работа и се върви към формирането на устойчива и притегателна научна общност.

-Кое още допринесе два академични Оскара да бъдат присъдени на МУ-Пловдив?

-Видимо е от резултатите, че МУ-Пловдив е трайно конкурентоспособен и дава образование, отговарящо на най-добрите стандарти в Европа, предоставя и изгражда модерна база, подбира и развива академичния състав, стимулира участието в научни изследвания и утвърждава модел на култура на качеството и участие на всички – ръководство, преподаватели, студенти, в тясно сътрудничество с партньори от външни организации и обществеността. Залог за успеха е убеждението на ръководството на МУ-Пловдив, че качеството е резултат от ангажираността на всички, постоянно и във всичко.

Tags: ,

Comments are closed.