Общото събрание на Факултет „Фармация“ освободи предсрочно проф. Тони Веков от длъжността декан

На 21.06.2023 г. се проведе отчетно Общо събрание на Факултет „Фармация“, на което ректорът проф. д-р Добромир Димитров внесе допълнителна точка в дневния ред за отзоваване на проф. Тони Веков като декан на Факултет „Фармация“ на Медицински университет – Плевен. Искането е на основание чл. 32, ал. 1, т. 8 от Закона за висшето образование и чл. 41, ал. 1, т. 10 от Правилника за устройството и дейността на МУ-Плевен. Точката бе приета и след изслушване на мотивите за направеното предложение, то бе подложено на тайно гласуване от делегатите на Общото събрание на Факултет „Фармация“. С мнозинство членовете гласуваха за предсрочното освобождаване на проф. Тони Веков от длъжността декан.

В изложението на мотивите за направеното предложение ректорът проф. Добромир Димитров акцентира на системното неизпълнение от страна на проф. Веков на правата и задълженията на декан, който по закон следва да отговаря за цялостната организация на дейността на факултета.

На първо място, като член на академичния състав, проф. Тони Веков не присъства физически на работното си място във Факултета, което е доказано с многократни проверки и чрез електронната система на висшето училище.

Tags: , ,

Comments are closed.