Отговор на д-р Тотко Найденов относно награждаване на проф. Рахамин Даниел Шекерджийски с орден „Стара планина“

Уважаеми доктор Найденов,

Във връзка с постъпило в Министерството на здравеопазването Ваше писмо под горепосочения номер, относно предложението за награждаване на проф. Рахамин Даниел Шекерджийски с орден „Стара планина“, Ви уведомявам следното:

Предложението за награждаването на проф. Рахамин Шекерджийски беше разгледано и одобрено от д-р Асен Меджидиев, бивш министър на здравеопазването.

Съгласно действащата нормативна уредба и по-конкретно чл. 11, ал. 2 от Закона за ордените и медалите на Република България (ЗОМРБ) предложения за награждаване с ордени и медали се правят с решение на Народното събрание или на Министерския съвет въз основа на мотивирано предложение от съответните министри, от Българската академия на науките, от висшите училища, от Българския Червен кръст, от творчески съюзи, сдружения и други организации с нестопанска цел, както и от инициативни комитети на граждани.

С оглед настъпилите персонални промени в състава на Министерския съвет, предложението следва да бъде одобрено от настоящото ръководство на Министерството на здравеопазването, след което процедурата ще бъде задвижена по описания в закона ред.

Георги Липчев,

Главен секретар

Tags: , , , , ,

Comments are closed.