Отворено писмо до професор доктор Костадин Ангелов, председател на Комисия по здравеопазването към 49-о НС

Копие до: г-н Асен Василев, министър на финансите

Проф. д-р Христо Хинков, министър на здравеопазването

Проф. Илко Гетов, заместник-министър на здравеопазването

Доц. д-р Михаил Околийски, председател на Надзорния съвет на НЗОК

Г-н Станимир Михайлов, управител на НЗОК

Медиите

Уважаеми господа,

Със Закона за бюджета на НЗОК за 2023 г. Народното събрание въведе ново правило, според което лекарствените продукти за онкологични заболявания ще се заплащат на цена, равна на най-ниската цена за същия лекарствен продукт, от доставените на всички болници през предходния месец.

Новото правило трябва да бъде приложено от 1 октомври.

Надзорният съвет на НЗОК прие методика за неговото прилагане и я публикува за обществено обсъждане.

Новото правило задължава НЗОК да заплаща даден лекарствен продукт на всички лечебни заведения, отчели го през текущия месец, на цена, равна на най-ниската доставна цена, отчетена от едно лечебно заведение за предходния месец. Така формираната по изключение еднократна доставна цена за едно лечебно заведение би станала реимбурсна цена за всички останали лечебни заведения, закупили и приложили съответния лекарствен продукт.

Бихме искали да заявим сериозните си опасения, че така приетата разпоредба може да увеличи задлъжнялостта на лечебните заведения и да остави хиляди онкоболни без животоспасяващи лекарства.

В конкретни случаи, по изключение, е възможно доставната цена за едно лечебно заведение за даден период да бъде значително по-ниска от определената цена в ПЛС и постигнатите в процедурите за обществените поръчки цени.

Само от последния месец съществуват множество примери за фактури на медикаменти на стойност значително по-ниска от реимбурсната стойност на продуктите (над три пъти по-ниска), а за някои дори съществуват фактури на нулева стойности или близки до нулата като причините могат да бъдат различни, като:

  • дължими неустойки за доставка на продукти с намален срок на годност по договор за обществена поръчка;
  • изпълнение на конкретна доставка, която е обвързана с други договорни отношения на лечебното заведение и доставчика, като напр. еднократна доставка на група от продукти с отстъпка на база обем;
  • споразумение за доставки в определен срок при специални условия на плащане;
  • дарения, които в повечето случаи са на „символична цена“ и обвързани със счетоводни документи;
  • в публичния отчет на НЗОК е посочена само цената, но не се пояснява причината, която често е еднократна и специфична (компенсация, неустойка и др.), в същия момент текстът в новата разпоредба не дава ясна дефиниция на „доставна цена“, където да се предвидят всички горепосочени девиации и да се минимизират грешките рисковете за всички страни включени в процеса;
  • да вземем за пример фактура с три пъти по-ниска от одобрената цена, това е сериозна предпоставка за невъзможност на компанията производител да одобри подобна стойност и рискът от блокиране на доставките на продукта е абсолютно реален;

Рисковете от въвеждането на новото правило в действие са сериозни и варират от генериране на загуби за добросъвестни лечебни заведения, закупили и приложили лекарствени продукти при съблюдаване на действащото законодателство, до блокиране на доставките на определени лекарствени продукти и лишаване на хиляди онкоболни пациенти от животоспасяващи лекарства.

Настояваме да предприемете незабавни действия, за да не се допусне българските пациенти с онкологични заболявания да не могат да получат необходимото им животоспасяващо лечение.

С уважение,

Деян Денев – Изпълнителен директор ARPharM

Оля Василева – Изпълнителен директор БАТЕЛ

Д-Р Евгени Тасовски – Изпълнителен директор БгФарма

Д-р Иван Маджаров – Председател на УС на БЛС

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.