МУ – Варна въвежда нов софтуер за проследяване на академичното и кариерното развитие на докторанти

МУ – Варна е един от първите университети в България, който въвежда специализиран софтуер за проследяване на академичното и кариерното развитие на докторанти. Новата информационна система е част от мащабен проект, насочен към създаването на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването. Чрез дигитализирания обмен на информация докторантите ще получават всичко необходимо за документалната и финансовата отчетност на извършваните от тях проекти и проучвания.

Софтуерът подпомага младите специалисти също в регистрацията, изготвянето и подаването на документи, свързани с приема и обучението им. Той предоставя актуална информация за конкурси, решения на Факултетния и Академичен съвет, справки и прогнози, данни за научните ръководители и докторантите. Системата разполага със секция за новини, предстоящи събития, известия и запитвания.

Специализираният софтуер отговаря на съвременните нормативни, практически и технически изисквания за развитие на академичния и научен потенциал, подчерта заместник-ректор „Кариерно развитие“ в МУ – Варна проф. д-р Димитър Райков. Той допълни, че новата информационна платформа е достъпна по всяко време и разполага с автоматична напомняща система, която улеснява спазването на сроковете и поетите ангажименти от потребителите.

Системата има достъп до учебната база данни и полезни връзки с външни източници. Голяма част от информацията е дигитализирана, което значително намалява вероятността от грешки. Платформата има възможност да бъде надграждана с най-новите технологии като виртуална реалност и изкуствен интелект.

Проект BG05M2ОP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването” е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Tags: ,

Comments are closed.