Кратка автобиография на  проф. д-р Жени Стайкова, дмн

– Завършва Медицинска академия „И. И. Мечников” в Санкт Петербург през 1984 г.

– Има специалност “Комунална хигиена” (МНИИГ ”Ф.Ф.Ерисман” – Москва, 1987 г.) и втора специалност ”Социална медицина” (МУ – Пловдив, 2000 г.). Магистър по здравен мениджмънт (МУ – София, 2005 г.) и по специалност „Публична администрация – административни практики” (СУ”Св.Кл. Охридски”, 2014 г.).

– През 2008 г. придобива Диплома за образователна и научна степен „Доктор” на ВАК към МС, през 2010 г. – Свидетелство за научно звание „Доцент” на ВАК към МС, а през март 2018 г. – успешно защитава научна степен „доктор на науките” в МУ – София, а от 01.11.2018г. е професор в МУ – София, Факултет по обществено здраве (ФОЗ), катедра „Превантивна медицина“.

– Работила е като ординатор в ХЕИ – Кърджали и в МНИИГ по хигиена “Ф.Ф.Ерисман” – Москва. В периода 1995 – 2014 г. е последователно директор на ХЕИ, РИОКОЗ, РЦЗ и РЗИ – Кърджали. През 2014 г. е директор на Националния център по обществено здраве и анализи. Била е председател и зам.-председател на съвета на директорите на МБАЛ “Пловдив”. От 2016 г. до 2018г.е зам.-управител на МБПЛР “Сердика” – София, понастоящем е Председател на СД на МБАЛ „Св. Пантелеймон- Ямбол“ АД.

– Преподавала е в Пловдивския университет и в МУ – Плевен, като доцент, а от 2014 г. е доцент и професор (м. 11.2018г.) в Медицински университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, катедра „Превантивна медицина”. Преподавател е и в Университет „Проф. Асен Златаров“ гр. Бургас.

– Има над 150 публикации в български и чужди издания, самостоятелно и в съавторство, в това число монографии, учебници и ръководства по хигиена, здравен мениджмънт, епидемиология на ХНЗБ. Член е на редколегията на научни списания в България и чужбина. Член е на БЛС, на Све-товната организация по епидемиология на околната среда, Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт; на Българското научно дружество по обществено здраве; на Българското сдружение по превантивна медицина; зам.-председател на Сдружение “Обществена коалиция за здраве – Кърджали”, член на СУБ.

– Има много награди и грамоти за принос в осъществяване на националната здравна политика и постигнати високи успехи в здравеопазването.

Предлагаме на УС на БЛС да я удостои  с подходящо отличие по повод юбилея ѝ.

Tags: 

Comments are closed.