Друга обява на УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД

На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 68, ал. 2 и ал. 7 от Закона за лечебните заведения и чл. 30 т. 1 и т. 6 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД о б я в я в а конкурси за срок от три години за началник Клиника по образна диагностика, началник Клиника по нефрология, началник Клиника по кардиология, началник Клиника по физикална и рехабилитационна медицина, началник Клиника по клинична фармакология и терапия.

Изискванията за заемане на длъжностите са кандидатите да бъдат лекари, хабилитирани лица, с призната медицинска специалност по профила на съответната клиника, да имат стаж по признатата специалност най-малко 5 години и квалификация по здравен мениджмънт.

Конкурсът ще се проведе чрез събеседване по:

Представен от кандидата Проект за развитие на медицинската и научната дейност, икономическата ефективност и управление на качеството в клиниката.

Кандидатите следва да представят следните документи: молба, професионална автобиография, диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”, документ за хабилитация, диплома за призната медицинска специалност по профила на клиниката, документ за стаж по специалността, удостоверение или свидетелство за завършено обучение по здравен мениджмънт с хорариум не по-малко от 200 учебни часа, проект за развитие на медицинската и научната дейност, икономическата ефективност и управление на качеството в клиниката.

Длъжностните характеристики са на разположение на кандидатите, в сектор „Човешки ресурси”, при подаване на документите.

Документите се подават в сектор “Човешки ресурси ” на болницата в 3/три/ месечен срок от публикуване на обявата във вестник „Капитал Daily”, бр. 71 от 10.04.2012 г.

Tags: ,

Comments are closed.