УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – София обявява конкурс за работни места

На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ и чл. 30 т. 5 и т. 6 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД

 

о б я в я в а

Конкурси за следните длъжности

За срок от три години

 

Старша мед. сестра на Клиника по хирургия

Старша мед. сестра на Клиника по ортопедия и травматология-сектор операционен блок

Старша мед. сестра на Клиника по неврохирургия

Старша мед. сестра анестезиологични екипи на Клиника по анестезиология и интензивно лечение

Старша мед. сестра в Клиника по медицинска онкология

Старша мед. сестра на Клиника по лъчелечение

Старша мед. сестра на Клиника по хемодиализа

Старши рехабилитатор на Клиника по физикална и рехабилитационна медицина

Старши мед. лаборант на Лаборатория по микробиология и вирусология

Изискванията за заемане на длъжностите са, кандидатите да бъдат мед. сестри, мед. лаборанти, рехабилитатори, с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”, трудов стаж като мед. сестра/мед. лаборант/рехабилитатор не по – малко от 5 години.

Конкурсът ще се проведе чрез събеседване по предварително представен от кандидата здравен проект на тема: „Мястото и ролята на ст. мед. сестра/ст. мед. лаборант/ст. рехабилитатор в организацията на здравните грижи в болничната клиника/лаборатория”. Класирането на допуснатите кандидати става след събеседването и е средно аритметично число на оценките, дадени от членовете на комисията по шестобалната система. Получилите оценка под 4,50 не се класират. При равни други условия предимство ще имат кандидатите с 3 годишен стаж по профила на клиниката/лабораторията за конкурса, по който кандидатстват.

Кандидатите следва да представят следните документи: заявление, професионална автобиография, документ за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”, диплома за завършено образование за специалността „медицинска сестра”/”медицински лаборант”/ „рехабилитатор”, документ за стаж по специалността /препис – извлечение от трудова книжка/, медицинско за работа, документ за членство в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, здравен проект на тема „Мястото и ролята на ст. мед. сестра/ст. мед. лаборант/рехабилитатор в организацията на здравните грижи в болничната клиника/лаборатория ”.

Длъжностните характеристики са на разположение на кандидатите при подаване на документите. Същите се подават в сектор “Човешки ресурси” на болницата в тримесечен срок от публикуване на обявата, във в. „Капитал Daily” – бр. 96/21.05.2012 г.

Телефон за справки: 02/943 22 88.

Tags: 

Comments are closed.