Чл.-кор. проф. Ваньо Митев – за втори път носите на наградата “Питагор”

Шестото ежегодно издание на Наградите за наука “Питагор”, организирано от Министъра на науката и образованието, донесе вест, която не изненада никого: за първи път един виден наш колега го получи втори път! Става въпрос за чл.-кор. проф. Ваньо Митев, втори ректор на МУ – София, ръководите на Катедрата по химия и биохимия към него и председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България.

Мотивацията за високото признание е, че той е автор на редица оригинални методи за анализ на аминокиселини, полиамини, катехоламини и тиоли в биологични среди, храни и напитки, методи за определяне на каспазна активност и специфичност, довели до откриването на 3 нови каспазни инхибитори, методи за определяне на антиоксиданти и сапонини, оригинални изследвания върху метаболизма на хомоцистени.

За периода 2001 – 2013 проф. Митев е съавтор в 28 публикации с общ импакт-фактор 130, цитирани 143 пъти. За същия период той е съавтор в две монографии и един патент, научен ръководител е на 15 успешно защитили докторанти, на 3 проекта, финансирани от ФНИ и на 2 проекта, финансирани от европейските структурни фондове. Участник е в 7 международни проекта.

За същия период проф. Митев е получил 21 национални и международни награди, в т. ;. 3 титли “Докнор хонорис кауза” на МУ – Пловдив, МУ – Лвов и Университета в Патра, Гърция.

Награда “Питагор” в Клас “Млади учени” получи и колегата д-р Велизар Шиваров, хематолог, за изследвания в областта на неопластичните кръвни заболявания.

Честито!

Tags: , , ,

Comments are closed.