Общото събрание на НЗОК подкрепи проекта за бюджет 2009, предложен от Управителния съвет

На 20 октомври 2008 г. се проведе Събрание на представителите на НЗОК. Събранието разгледа и одобри внесения от УС на НЗОК проект за Бюджета на институцията за 2009 година.

 

Общият размер на предвидените в него приходи и трансфери е 2 268 947 хил. лв. От тях 1 509 000 хил. лв. са приходи от здравноосигурителни вноски и 722 226 хил. лв. са трансфери за здравно осигуряване.

 

Бюджетната прогноза е разработена с допускането за увеличение на здравноосигурителната вноска от 6 на 8 на сто.

 

Предвидените разходи и трансфери са в размер 2 191 624 хил. лв. Разходите за здравноосигурителни плащания възлизат на 1 913 550 хил. лв.

От тях:

  • за първична извънболнична медицинска помощ – 203 000 хил. лв.;
  • за специализирана извънболнична медицинска помощ – 154 800 хил. лв.;
  • за болнична помощ -1 047 559 хил. лв., вкл. 5000 хил. лв. за акушерска помощ, в съответствие с чл.82, ал.1, т.2 от Закона за здравето;
  • за дентална помощ – 91 363 хил. лв.;
  • за медико-диагностични дейности – 66 828 хил. лв.;
  • за лекарства и медицински изделия за домашно лечение – 330 000 хил. лв.;
  • за други здравноосигурителни плащания – 20 000 хил. лв.

Разходите за здравноосигурителни плащания могат да бъдат увеличавани допълнително със средствата от резерва на НЗОК, в съответствие с чл. 26 от Закона за здравното осигуряване.

 

НЗОК ще насочи дейността си по осъществяване на следните основни политики:

  • Запазване на финансовата стабилност на институцията;
  • Гарантиране сигурност за лечението на пациентите, еднаква по обем медицинска помощ за всички райони на страната и равен достъп до медицинска и дентална помощ в обхвата на основния пакет;
  • Реализиране на плащанията, оказани в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност за всички задължително здравноосигурени граждани.

В рамките на предвидените средства НЗОК търси възможности за увеличение на средствата за профилактика и превантивно наблюдение в извънболничната помощ. В областта на болничната помощ по-добре работещите и търсени лечебни заведения ще получат повече средства и ще са равнопоставени да сключат договори за работа по клинични пътеки, а всички пациенти ще имат равен достъп до болничната система.

 

За първи път от своето учредяване Общото събрание на НЗОК прие декларация, в която се очертават проблемите в сферата и се правят препоръки за законодателни промени в областта на задължителното здравно осигуряване с цел подпомагане на работата на НЗОК в усилията й за ефективно осъществяване на здравноосигурителната дейност. Декларацията ще бъде изпратена до министър-председателя на Република България, до Народното събрание и до министъра на здравеопазването. (Прилагаме пълния текст на декларацията.)

 

Общото събрание освободи от състава на Управителния съвет на НЗОК д-р Дечо Дечев по негова молба, поради преминаването му на друга длъжност. На негово място бе избрана г-жа Маргарита Христова. Тя бе предложена за член на УС на НЗОК от г-н Решат Мехмедов – член на Събранието на представителите на касата.

 

Общото събрание на НЗОК обсъди и хода на преговорите за подготовка и сключване на Национален рамков договор (НРД) 2009 с представители на съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина. Разгледана бе позицията на УС на БЛС, изразена в писмо от д-р Кехайов до Събранието на представителите, за рамковото договаряне. Най-висшият ръководен орган на НЗОК категорично подкрепи усилията на УС до този момент.

Tags: , , ,

Comments are closed.