Чл.-кор. проф. Стефан Костянев, дмн: Приятели на клиничната хомеопатия

Ректорът на Медицинския Университет – Пловдив е ерудиран учен и експерт, вдъхновяващ преподавател и администратор с модерна визия. Като ректор той изведе МУ – Пловдив на престижно място в националната класация, вкл. и на високата награда “Най-престижен университет” за 2013 г., присъдена от Международния комитет “Сократ” за водещи позиции в областта на образованието.

Специализирал е в елитни научноизследователски центрове и лаборатории в чужбина; има над 200 публикации в рецензирани списания, над 14 участия в учебници, учебни помагала и монографии. Участва в изработването на национални консенсуси. Главен редактор е на сп. “Folia medica”. Научните му интереси са в областта на функционалната белодробна диагностика, кръвно-газов и алкално-киселинен анализ, физиология и патофизиология на физическото натоварване и съня, приложен софтуер за функционалната диагностика. Има съществен принос в разработването на нови направления в патофизиологията на дишането, на неинвазивни методи за оценка на белодробната механика и възпалението н дихателните пътища.

Под ръководството на проф. Ст. Костянев са осъществени голям брой проекти по образователни, научно-изследователски и оперативни програми, финансирани от МОН, ЕС и др. Въведена е една от най-съвременните технологии в обучението по медицина, официално представена в Катедра “Анатомия, хистология и ембриология” – 3D-интерактивна маса за виртуални дисекции. Новата високотехнологична система дава изключителен достъп до пълен набор от медицински изображения – от анатомия до хистология и лесно се изследват и диагностицират пациенти, като се използват изключително детайлни 3D-изображения- Създаден е Университетски информационен център, единствен по рода си в цялата страна.

Член е на специализирани научни съвети, както и на много научни наши и чужди организации, като Съвета на академиците и член-кореспондентите на БАН, Висшия медицински съвет при МЗ, Научния съвет по невробиология при БАН, Българското дружество по физиология, Българското дружество по белодробни болести, Клуба на ректорите в Европа и мн. др.

По-малко известен факт е, че проф. Костянев от дълги години се занимава със своите хобита – музика и писане на афоризми.

 

От “Acta homeopathica”, бр. 1/2018 г.

Tags: , ,

Comments are closed.