НЗОК не може да заплаща директно на лечебните заведения извън територията на България

НЗОК (респективно РЗОК) не може да заплаща директно на лечебни заведения извън територията на Република България. Ангажиментите на НЗОК, които произтичат от пълноправното членство на страната в ЕС по заплащане на медицинска помощ на здравноосигурените лица, получена на територията на друга-страна членка, са свързани с издаването на съответните Европейски удостоверителни документи, вкл. Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) за право на ползване на обещетения в натура в случаите на болест и майчинство, срещу които лицето ползва в другите държави-членки необходимата медицинска помощ по реда за местни осигурени лица. Тази помощ се заплаща на местното заведение от местната осигурителна институция, на която в последствие НЗОК възстановява извършените разходи.

НЗОК възстановява разходи по извършени плащания от здравноосигурено лице за медицинска помощ, оказана по повод на спешно и неотложно състояние, възникнало по време на престоя на осигуреното лице в друга държава-членка, когато лицето не е имало възможност да предостави издаден от НЗОК Европейски удостоверителен документ (или ЕЗОК), или по някаква причина той не е бил приет от изпълнителя и лицето е заплатило получената помощ. За възстановяване на разходите здравноосигуреното лице, получило помощта, подава до Директора на НЗОК молба по образец. Бланка на тази молба може да бъде намерена на интернет страницата на НЗОК – www.nhif.bg в раздел „Международно сътрудничество”, подраздел „Европейска интеграция”.

По реда на Европейските регламенти не подлежат на възстановяване (т.е. остават за сметка на лицето) дължимите потребителски такси и регламентираните доплащания от пациента, които се прилагат на съответната територия, където е получена помощта. Лицата трябва да заплатят сумите по получените фактури във възможно най-кратък срок.

Tags: , , ,

Comments are closed.