Споразумение за академично сътрудничество подписват МУ-Пловдив и БАН

Медицинският университет – Пловдив и Българската академия на науките подписаха рамково споразумение за сътрудничество. В качеството си на домакин на събитието, което беше част от дневния ред на Академичния съвет на висшето училище, ректорът проф. д-р Мариана Мурджева посрещна председателя на БАН академик Юлиан Ревалски и зам.-председателя чл.-кор. проф. дбн Евдокия Пашева.

Преди подписване на споразумението за академично сътрудничество гостите разгледаха Медицинския симулационен тренировъчен център и Аудиторния комплекс. Програмата включваше съвместни срещи с екипите на Катедрата по медицинска биология, Катедрата по медицинска физика и биофизика и Катедрата по медицинска микробиология и имунология „Проф. д-р Елисей Янев“, за да се запознаят представителите на БАН с научните направления, по които работят катедрите. Бяха обсъдени възможностите за бъдещо научно сътрудничество и съвместни изследователски проекти.

Tags: , , ,

Comments are closed.