Свикване на Общото събрание на МУ – София

На основание чл. 28 ал.1 от Закона за висшето образование във връзка с чл. 36, ал.2, т.1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София и писмено предложение от 30.06.2022 г. на Академичен съвет на Медицински университет-София, чрез ректора и председател на Академичен съвет акад. Лъчезар Трайков, дмн, Ректор на Медицински университет- София, насрочвам и свиквам Редовно годишно отчетно Общо събрание на Медицински университет – София на 28.09.2022 г. (сряда) от 13,30 часа в онлайн среда с Дневен ред както следва:

Отчет на ректора за дейността на МУ-София за втората година от мандата с период на управление август 2021 – юли 2022 година и за резултатите от изпълнението на Политиката за развитието на висшето училище, за мандат 2020 — 2024 г. съгласно чл. 32, ал. 1, т. 13 от Закона за висшето образование.

Участието на членовете на общото събрание на МУ-София при провеждане на редовно годишно отчетно Общо събрание на 28.09.2022 г. (сряда) е задължение с най-висок приоритет за делегатите и изпълнението му е пред всички останали служебни ангажименти.

Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн. председател на Общо събрание на Медицински университет София

Tags: , ,

Comments are closed.