УМБАЛ „Света Марина“ – Варна приключи деветмесечието с отлични резултати

Варненската университетска многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина” продължава да постига отлични резултати при осъществяването на своята дейност.

В УМБАЛ „Света Марина“ – Варна функционира най-модерна апаратура, успешно се прилагат уникални методи за диагностика, терапевтично, консервативно и оперативно лечение. От началото на 2022г. до 30.09.2022г. през лечебното заведение са преминали общо 37 145 пациенти, в спешните кабинети са прегледани 28 587 лица, потърсили медицинска помощ. За същия период са проведени 36 костномозъчни трансплантации, от които 25 автоложни и 11 алогенни, с което общият брой на извършените костномозъчни трансплантации от разкриването на центъра през 2015г. става 229. Няма друго лечебно заведение в страната, в което да се извършва лечение чрез костномозъчна трансплантация на стволови клетки и на възрастни, и на деца. Болни от цялата страна търсят диагностика и лечение в университетска болница „Света Марина“, като за периода 01.01. 2022г. – 30.09.2022г. лекуваните пациенти от други населени места извън Варна са близо 11 000.

УМБАЛ „Света Марина“-Варна е най-високо технологичната болница в страната и единствената, в която се осигурява пълно, комплексно лечение на онкологично болни пациенти. Разполага с два ядрено магнитни резонанса, три ангиографа, два супермодерни скенера, най-модерните ПЕТ-скенер и СПЕКТ-скенер, три линейни ускорителя, ехографи, ендоскопи, робот за разтваряне на цитостатици, роботизирана хирургия, модерна болнична информационна система, център за транслационна медицина, клетъчна терапия и др. Университетската болница е център за иновации в областта на медицинските технологии, методите за борба със социално-значимите заболявания, здравния мениджмънт, университетското образование и наука и оказва методично ръководство на лечебните заведения в региона и страната.

Основана с капитал 19 491 000лв., днес регистрираният капитал на УМБАЛ „Света Марина“ – Варна е 50 177 260лв. Лечебното заведение постоянно подобрява финансовите си показатели. Към настоящия момент болницата няма просрочени задължения към доставчици, нито непокрити загуби от минали години. Коефициентът на абсолютна ликвидност към 30.09.2022г. е 2,04, или наличните парични средства са напълно достатъчни да покрият всички задължения, кое-то е критерий за изключително успешния мениджмънт в условията на криза.

УМБАЛ „Света Марина“ разполага със стабилен кадрови ресурс. Основната база за обучение на МУ – Варна е работодател на 1 952 служители – дългогодишни опитни професионалисти и новопостъпващи млади специалисти, от които 31 професори, 59 доценти, 54 главни асистенти, 182 асистенти, 178 лекари, 678 специалисти по здравни грижи, 376 санитари и 394 друг персонал, като непрекъснато се инвестира в кариерното им развитие.

Най-големият капитал на УМБАЛ “Света Марина” са именно хората, които работят в нея. Затова през 2022г. ръководството на лечебното заведение увеличи заплатите на всички служители, като средните брутни трудови възнаграждения за деветмесечието на 2022г. възлизат на 12 214,24 лв. за началник на клиника , 4 325,00 лв. за лекар , 2 479,27 лв. за специалист по здравни грижи и 1 479,22 лв. за друг персонал, или средното брутно трудово възнаграждение в университетската болница за периода 01.01.2022г. – 30.09.2022г. възлиза на 2 606,08лв. Стратегическо предимство за развитието на УМБАЛ “Света Марина” е уникалната за страната колаборация с Медицински университет – Варна, на когото са предоставени правата на принципала по управлението на лечебното заведение. Голяма част от служителите в болницата са и университетски преподаватели. Наред с лечебно-диагностичната дейност в университетската болница се извършва и огромна по обем научно-изследователска дейност и не случайно Медицински университет – Варна за пореден път е на първо място сред медицинските университети в България.

МУ – Варна и УМБАЛ “Света Марина” гарантират кариерното развитие на служителите си, както в своите структури, така и осигуряват квалифицирани кадри и за други лечебни заведения и населени места. Безспорен е приносът на МУ – Варна към българското здравеопазване с разкриването на филиалите за обучение на медицински сестри и акушерки в гр. Сливен, Шумен и Велико Търново.

В Деня на българския лекар ръководството на университетската болница изказва своята огромна благодарност към всички служители за високия професионализъм, безкомпромисното качество на медицинските услуги, които оказват на пациентите и пожелава здраве, щастие и успехи на тях и техните семейства.

Tags: ,

Comments are closed.