Два академични Оскара получи Медицински университет – Пловдив

Медицински университет – Пловдив спечели две първи места в рейтинговата система и беше отличен с два академични Оскара. В направление „Медицина“ МУ-Пловдив е на челното място за пета поредна година. Университетът е първенец и в професионално направление „Обществено здраве“. Ректорът на Медицински университет – Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева получи от името на висшето училище двата академични Оскара по време на официална церемония в София.

Комплексната оценка от рейтинговата система и реализацията на завършилите имат все по-голямо значение при финансирането на висшите училища. Тя се основава на данните по определени групови индикатори – учебен процес 30% тежест, научна дейност 20%, учебна среда 2.5%, социално-битови и административни услуги 2.5%, престиж 5%, реализация на завършилите 40%.

„Анализът на данните от изданието на рейтинговата система за 2022 година показва затвърждаване на тенденциите на развитие на Университета, които го задържат в предните места на класациите.“, коментира ректорът на МУ-Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева.

Учебният процес е традиционно силна страна на Медицински университет – Пловдив. Програмната акредитация на професионалните направленията показва тенденция на непрекъснато повишаване.

Много високи са акредитационните оценки за специалностите Медицина 9.5, Дентална медицина 9.51, Фармация 9.32. Повишени стойности се отбелязват по индикатора ексклузивност на преподавателския състав, което отразява политиката на МУ-Пловдив в създаването на собствени кадри, осигуряващи съвременно и качествено обучение във всички професионални направения.

Индикаторът международна мобилност определя лидерска позиция на МУ-Пловдив в професионалните направления медицина и дентална медицина. Участието в международен обмен не е само въпрос на активността на студентите. Международната мобилност зависи и от възможностите, които предоставя висшето училище – установяване на институционални спогодби, признаване на изпити.

В този смисъл участието на повече студенти в подобни програми се дължи на добро управление и организация от страна на съответното висше училище. Продължава устойчивото подобрение в груповия индикатор научна дейност, по който МУ-Пловдив заема първо място в направленията медицина и дентална медицина. Високи стойности показват индикаторите Индекс на цитиране по научна област в Scopus и в Web of Science, документи цитирани поне веднъж, статии в научни списания, участие на студенти в НИД.

Израз на политиката на стимулиране на научната активност е фактът, че трима академични преподаватели от МУ-Пловдив за поредна година са сред първите 2% на най-добрите учени в света в класацията, публикувана от учени на Станфордския университет за 2021 година.

„Политиката в областта на научната дейност превърна МУ-Пловдив в едно от малкото висши училища в България със статут на изследователски университет. МУ-Пловдив е участник в стратегическа национална програма за иновации и наука и един от петте университета в страната по развитие на научно-изследователската дейност. Медицински университет – Пловдив е изявен участник в Рамковата програма „Хоризонт 2020“, която е най-голямата в областта на науката не само в рамките на Европа, а в целия свят“, допълни проф. Мурджева.

Акредитираните докторски програми в професионални направления показват тенденция за трайно нарастване. По този индикатор МУ-Пловдив заема първо място в направленията дентална медицина и Обществено здраве.

МУ-Пловдив държи първото място по индикатор Стипендии в направление медицина. Индикаторът студентски общежития отрежда второ място на МУ-Пловдив след МУ-София. Индикаторът е израз на достъпността на общежитията за студентите от всички професионални направления.

Групата индикатори Реализацията на пазара на труда отразява друга силна страна на МУ-Пловдив. Индикаторът приложение на придобитото висше образование и реализация по призвание е с най високи стойности в професионалните направления медицина и обществено здраве, отреждащи традиционно първо място в рейтинговата система.

„Видимо е от резултатите, че МУ-Пловдив е трайно конкурентоспособен и дава образование, отговарящо на най-добрите стандарти в Европа, предоставя и изгражда модерна база, подбира и развива академичния състав, стимулира участието в научни изследвания и утвърждава модел на култура на качеството и участие на всички – ръководство, преподаватели, студенти, в тясно сътрудничество с партньори от външни организации и обществеността“, каза още ректорът на Медицински университет-Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева по време на церемонията, организирана от в. 24 часа в столицата. По думите ѝ залог за успеха е убеждението на ръководството на МУ-Пловдив, че качеството е резултат от ангажираността на всички, постоянно и във всичко.

Tags: , ,

Comments are closed.