УМБАЛ “Св. Анна” – София АД

УМБАЛ “Св. Анна” – София АД на основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 6 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс за длъжностите:
 
Старша мед. сестра – Клиника по кардиология; Старша мед. сестра – Отделение по детски болести; Старша мед. сестра – Клиника по кардиохирургия; Старша мед. сестра  – Операционни зали към Клиника по кадиохирургия; Старша мед. сестра – ОАИЛ към Клиника по кардиохирургия; Старша мед. сестра – Неврохирургическа клиника; Старша мед. сестра – КАИЛ 2-ро отделение; Старша мед. сестра – Операционни зали към КОЕХ; Старша мед. сестра – Клиника по урология; Старша мед. сестра – Клиника по ортопедия и травматология; Старша мед. сестра – Спешно отделение; Старша акушерка – Родилно отделение; Старша акушерка – Гинекологично отделение; Старша акушерка – Неонатологично отделение; Старша мед. сестра – Отделение за централно снабдяване със стерилни материали (ЦБС); Старша мед. сестра – Отделение по хемодиализа; Старша мед. сестра – Отделение по трансфузионна хематология; Старши мед. лаборант – Отделение по патологоанатомия и хистоморфология; Старши мед. лаборант – Отделение по клиниколабораторна диагностика; Старши рентгенов лаборант – Клиника по образна диагностика; Старши рехабилитатор – Клиника по физиотерапия и рехабилитация.

Изисквания към кандидатите: Образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по специалността “Управление на здравните грижи”; 2. Трудов стаж по специалността – не по-малко от 5 (пет) години; 3. За кандидатите за КАИЛ – 2-ро отделение и ОАИЛ към Клиниката по кардиохирургия трудов стаж – не по-малко от 5 години в специализирана структура за интензивно лечение.

Конкурсът ще се проведе на два етапа: 1. Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания; 2. Защита и събеседване по проект “Управление на здравните грижи в клиника/отделение на УМБАЛ”.
Кандидатите да представят следните документи: заявление за участие; професионална автобиография; ксерокопие на диплома за завършено образование; препис-извлечение от трудова книжка; трудова характеристика; свидетелство за съдимост; проект; удостоверение за членство в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства. Проектът се подава в отделен плик, поставен в основния. Документите се подават в сектор “Човешки ресурси” в 30-дневен срок от публикуването на обявата във в. “Форум медикус”.

Адрес за контакт: София, ул. “Димитър Моллов” № 1.
Тел. за връзка: 02/9759-325; 9759-121.

Tags: 

Comments are closed.