Редовна програмна акредитация за обучение на студенти в професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“

През месец февруари 2023 г. Медицински университет – Варна получи редовна програмна акредитация на професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“ за обучение на студенти по специалност „Биомедицинска техника и технологии“ в ОКС „бакалавър“ и по специалност „Електронни и информационни технологии в здравеопазването“ в ОКС „магистър“.

Акредитираните специалности са проектирани да отговорят на специфичните потребности на здравния сектор в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка, необходима за развитието, приложението и поддържането на специфични за здравеопазването и клиничната дейност апаратура, софтуерни продукти и информационни масиви, както и методи за моделиране и за обработка на медицински изображения и симулации.

Обучението се осъществява във Факултета по обществено здравеопазване и профилиращата за специалностите Катедра „Медицинска апаратура, електронни и информационни технологии в здравеопазването“.

Дигитализацията и технологизацията на всички сфери на съвременното общество, промяната в съзнанието и действията на младите хора, съчетана с иновативната политика на ръководството на Университета, предопредели въвеждането на съвременните компютърни и комуникационни технологии в процеса на обучение по всички специалности и разкриването на инженерна специалност в областта на биомедицинското инженерство в професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“.

Tags: 

Comments are closed.