Обява: МБАЛ “Царица Йоанна” ЕАД – София

Многопрофилна болница за активно лечение “Царица Йоанна” ЕАД – София, ул. “Бяло море” № 8
На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 68, ал. 3  и ал. 7 от Закона за лечебните заведения и чл. 30 т. 2 и т. 6 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в МБАЛ “Царица Йоанна” ЕАД обявява конкурс за началник отделение по патологична анатомия за срок от три години

Изискванията за заемане на длъжността са кандидатите да бъдат лекари,  с призната медицинска специалност по профила на отделението – обща и клинична патология, да имат стаж по признатата специалност най-малко 5 години и квалификация по здравен мениджмънт.

Конкурсът ще се проведе чрез събеседване по представен от кандидата проект за развитие на медицинската и научната дейност, икономическата ефективност и управление на качеството в отделението.

Кандидатите следва да представят следните документи: молба, професионална автобиография, диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”- лекар, диплома за призната медицинска специалност – обща и клинична патология, документ за стаж по признатата специалност, удостоверение или свидетелство за завършено обучение по здравен мениджмънт с хорариум не по-малко от 200 учебни часа, проект за развитие на медицинската и научната дейност, икономическата ефективност и управление на качеството в отделението.
Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите при подаване на документите. Същите се подават в сектор “Човешки ресурси” на болницата в 3/три/ месечен срок от публикуване на обявата.
 
Обявата е публикувана във в. Дневник, бр. 134/15.07.2010 г.

Tags: 

Comments are closed.