Становище по проект на Закон за бюджета на НЗОК за 2023г.

Уважаеми дами и господа,

След като се запозна със Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г., внесен от Министерски съвет на 5.06.2023 г. със сигнатура 49-302-01-42, (наричан по-долу „Законопроекта“), Български лекарски съюз изразява следното становище:

Одобряваме продължаването на политиката от предходната година за приоритизиране и отделяне на по-голям финансов ресурс от бюджета на НЗОК за дейностите в извънболничната медицинска помощ (първична, специализирана и медико-диагностична). Надяваме се и в бъдеще да продължи, и да се доразвие политиката за поставяне на акцент върху финансирането на дейности по профилактика и амбулаторно наблюдение на здравноосигурените лица, както и скрининг на социално значими заболявания.

По отношение на определените в Законопроекта параметри на бюджета по ред 1.1.3.7. – здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ, бихме искали да Ви предложим по този бюджетен ред да бъдат подсигурени допълнителни средства, като се разпредели предварително част от Резерва на НЗОК за непредвидени и неотложни разходи Мотивите за това предложение са следните:

  1. Предлаганото увеличение по ред. 1.1.3.7. от Законопроекта за дейностите в болнична помощ, в сравнение с 2022 г. изглежда задоволително, но съпоставен с действително заплатените средства от НЗОК за болнична помощ през 2022 г., предвиденият ръст не е толкова голям. Считаме че с предвидения ресурс не може да се гарантира дори заплащане през цялата 2023 г. на договорените в НРД цени на медицинските дейности в болнична помощ, които през 2022 г. бяха увеличени поетапно.
  2. По данни от НЗОК за направените към 30.06.2023 г. здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ, може да се прогнозира значителен недостиг на средства по ред 1.1.3.7. от Законопроекта, към 31.12.2023 г.
  3. Промените в Закона за здравното осигуряване, (изм. и доп., обн. ДВ бр. 13 от 7.02.2023 г.), налагат в Националния рамков договор за медицинските дейности 2023-2025 г., който следва да бъде приет след приемането на ЗБНЗОК за 2023г., да се запишат „изисквания относно основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти, работещи в лечебни заведения за болнична помощ в изпълнение на договори с НЗОК, които са не по-малко благоприятни от предвидените в колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“; както и да се предвидят средства по Методики за финансиране осигуряване на медицински персонал в болници, от отдалечени, труднодостъпни райони, единствени в общината, и за приоритетни МБАЛ. Което от своя страна предполага, че определеният в бюджета на НЗОК финансов ресурс за дейностите в болнична медицинска помощ трябва да осигури изпълнението на тези изисквания.

/със съкращения/

Tags: , , , ,

Comments are closed.