Общото събрание на МУ – София прие с единодушие отчета на ректора за третата година от управлението му

В онлайн среда вчера се проведе годишното отчетно Общо събрание на МУ – София. Единодушно бе приет отчета на ректора за дейността на университета за третата година от неговия мандат, с период на управление август 2022 – юли 2023 година.

За посочения период, ръководството на МУ – София продължи политиката на устойчиво развитие на университета като национален лидер в образователната ни система, с непрестанни усилия, насочени към подобряване на качеството на обучение на български и чуждестранни студенти, спе- циализанти и докторанти, в условия на динамично променяща се политическа и социално-икономическа обстановка в страната. Следвайки традицията, с помощта на формирания екип от научноизследователски кадри с висок потенциал са постигнати завидни академични резултати в учебната, лечебната и научноизследователската дейност.

През третата година от мандата продължава изпълнението на приетата Стратегия по науката, както и разработената и приета от Академичен съвет на 28.09.2021г. Стратегия за развитие на МУ – София за периода 2021-2024 година, в която са дефинирани основните насоки и направления в развитието на университета в средносрочен план до края на мандата. През отчетния период, МУ-София запази своята финансова стабилност, без да има просрочени и неизплатени задължения. Резултатът от цялостната дейност на ръководството на университета за периода 2022 – 2023г. показва нарастване на финансовите наличности, като висшето училище продължи да изпълнява ангажиментите си като работодател с увеличаване на работните заплати и изпълнение на инвестиционната си програма. Медицински университет – София и през 2022 г. е лидер в четири от петте професионални направления и получи награда за отличното си представяне в класацията „Рейтингова система на висшите училища в България“. По-качва се мястото на висшето училище и в международните ранглисти.

През отчетния период бяха приети няколко документа, касаещи организационното развитие на университета:

Стратегия за дигитализация в МУ – София, План за равенство между половете и Стратегия за устойчиво развитие. Под ръководството на МУ – София и през тази година бяха реализирани „зелени инициативи“, разработени от университета, подпомагащи вътрешната институционална информираност относно изменението на климата, замърсяването и глобални екологични проблеми.

Tags: 

Comments are closed.