Проф. д-р Димитър Райков е новият Ректор на Медицински университет – Варна

Проф. д-р Димитър Райков, д.м.н. е новият Ректор на Медицински университет – Варна с мандат 2024 – 2028 г. Той бе избран от члeновете на Общото събрание на Университета на 7 март 2024 година с мнозинство. Проф. Райков е 15-тият Ректор на Медицински университет – Варна, като преди това в периода юни 2023г. до момента, заемаше длъжността заместник-ректор „Кариерно развитие“ в Университета.

Ректорът проф. д-р Светослав Георгиев направи отчет за дейността на МУ – Варна за мандатния период март 2020 – март 2024 година. Той акцентира върху запазената тенденция за устойчиво висок брой кандидат-студенти и обучавани студенти от България и чужбина. Към настоящия момент в МУ – Варна учат 6 436 студенти, от които 4554 български (71%) и 1882 чуждестранни (29%). В процес на реализация са 29 активни проекта с одобрен общ бюджет 37 800 290 лв. По Фонд „Научни изследвания“ се изпълняват 17 проекта за 2 216 577 лв. в 7 научни области. По Фонд „Наука“ са одобрени 84 научни проекта на обща стойност 1 725 399 лв.

По отделна финансова линия за подкрепа на докторантски разработки се реализират 50 проекта на обща стойност 345 913 лв. По програма „Еразъм“ са проведени над 300 изходящи и входящи мобилности на студенти и преподаватели и са сключени 21 нови договора за обмен.

За председател на Общото събрание с мандат 2024 – 2028 г. бе избран проф. д-р Красимир Иванов, а за заместник-председатели проф. д-р Светослав Георгиев и проф. д-р Теменуга Стоева.

Общото събрание избра и първият академичен омбудсман на МУ – Варна. Това е проф. д-р Златислав Стоянов.

Новият Ректор на МУ – Варна с мандат 2024 – 2028г. проф. д-р Димитър Райков е добре познат ортопед-травматолог в медицинските среди в Европа, както и уважаван в обществото лекар с дългогодишната експертиза в детската ортопедия, лечението на ставни и мускулни болки при възрастни пациенти. Основните професионални интереси и специализации на проф. Райков са в следните области:

лечение на травми и ортопедични заболявания в детска възраст, артроскопия, ендопротезиране, хирургия на глезен и ходило. Проф. Райков е преподавател в Катедрата по ортопедия и травматология в МУ – Варна от 2010 година и неин ръководител от 2015 до избора му на заместник ректор „Кариерно развитие“ през юни 2023 година.

Проф. Райков е завършил медицина в Медицински университет – Варна през 1990 г. Професионалната му кариера започва като лекар в здравна служба, а от 1992 работи като ортопед травматолог последователно в IV-та Поликлиника, Курортна поликлиника – Варна и Окръжна болница, спешен център – Варна. Специалността си по ортопедия и травматология придобива през 1997 г., а впоследствие е избран за хоноруван асистент. В момента проф. Райков е началник на Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ “Св. Марина” – Варна.

През 2008 г. проф. Райков успешно защитава дисертация на тема „Екстракорпорална шоково вълнова терапия при лечение на травми и заболявания на крайниците” и придобива научна степен “Доктор по медицина” в МУ – Варна. През 2010 г. е хабилитиран като доцент към Катедра по ортопедия и травматология на МУ – Варна. Придобива научна степен „Доктор на науките“ с монография на тема „Ентезопатии в ортопедичната практика“, а от февруари 2018 г. заема академичната длъжност „Професор“.

Tags: , , , , ,

Comments are closed.