Обява

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София – област ЕООД

София, бул. „Столетов“ 67, тел. 02/8-31-27, тел./факс: 02/8-32-11-56

На основание чл. 90 от КТ, във връзка с чл. 68 ал. 7 от Закона за лечебните заведения

обявява конкурс за следните длъжности:

– Началник на Отделение по онкогинекология;

– Началник на Отделение по медицинска онкология (химиотерапевтично);

– Главна сестра.

1. Изисквания към кандидатите: висше медицинско образование, призната специалност, непенсионна възраст.

2. Конкурсът ще се проведе в два етапа:

– Проверка на документите за съответствие с изискванията;

– Събеседване по писмен проект.

За началник-отделение – „Програма за развитие на отделението за 3-годишен период“.

За главна сестра – „Организация на дейността на специалистите по здравни грижи“.

3. Кандидатите да представят в запечатан непрозрачен плик (надписан само с името на съответното отделение) следните документи: заявление за участие; автобиография; ксерокопия на документи за медицинско образование и призната специалност; удостоверение за членство в БЛС; препис-извлечение от трудова книжка; писмен проект.

Документите се приемат в стая „Човешки ресурси“ в 30-дневен срок от публикуването на обявата във в. „Форум медикус“ всеки работен ден от 10 до 14 часа.

Конкурсът ще се проведе на 28 май (вторник) от 9 ч. в „СБАЛОЗ – София – област“.

Comments are closed.