Конкурс на УМБАЛ “Света Анна” София АД

УМБАЛ “Света Аанна” – София АД на основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68 ал. 2 от Закона за лечебните заведения обявява конкурс за длъжностите:

 

Старша мед. сестра – Неврохирургична клиника;

Старша мед. сестра – Клиника по урология;

Старша мед. сестра – Клиника по ортопедия и травматология;

Старша мед. сестра – Очна клиника;

Старша мед.сестра – Отделение по педиатрия;

Старша акушерка – Родилно отделение;

Старши мед. лаборант – Отделение по клинична патология;

Старши рехабилитатор – Клиника по физикална и рехабилитационна медицина.

 

Изисквания към кандидатите:

 

1. Образователно-квалификационна степен “Бакалавър” или “Магистър” по специалността “Управление на здравните грижи”. 2. Трудов стаж по специалността – не по-малко от 5 (пет) години.

 

Конкурсът ще се проведе на два етапа: 1. Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания. 2. Защита и събеседване по проект “Управление на здравните грижи в клиника/отделение на УМБАЛ.

 

По т. 2 комисията оценява кандидатите по шестобалната система. Оценява се представеният проект. Кандидатите, получили оценка не по-ниска от мн. добър 4,50, се допускат до събеседване. До класиране се допускат участниците, получили средно аритметична оценка от проекта и събеседването не по-ниска от мн. добър 4,50.

 

Кандидатите да представят следните документи: заявление за участие; професионална автобиография; ксерокопие на диплома за завършено образование; препис-извлечение от трудова книжка; трудова характеристика; свидетелство за съдимост; проект; удостоверение за членство в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

 

Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.

 

Проектът се подава в отделен плик, поставен в основния.

 

Документите се подават в сектор “Човешки ресурси”, в 30-дневен срок от публикуването на обявата във в. “Форум медикус”.

 

Адрес за контакт: София, ул. “Димитър Моллов” № 1

 

Тел. за връзка – 02/975-93-25; 02/975-91-21.

Comments are closed.