Конкурс на МБАЛ – Самоков ЕООД

МБАЛ – Самоков ЕООД на основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка със Заповед № 644/11.07.2014 г. на Управителя на МБАЛ – Самоков ЕООД обявява конкурс за следните длъжности:

1. Лекар, началник-отделение на Вътрешно отделение;

2. Лекар, началник-отделение на Кардиологично отделение;

3. Лекар, началник-отделение на Хирургично отделение;

4. Лекар, началник-отделение на УНГ отделение;

5. Лекар, началник-отделение на Очно отделение;

6. Лекар, началник-отделение на ОАИЛ;

7. Лекар, началник-отделение на Детско отделение;

8. Лекар, началник-отделение на Неврологично отделение;

9. Лекар, началник-отделение на Отделение по ортопедия и травматология;

10. Лекар, началник-отделение на Акушеро-гинекологично отделение;

11. Лекар, нефролог, Отговорник на Консултативно-диагностичен блок;

12. Лекар, хирург, отговорник на Операционен блок;

13. Лекар, началник-отделение на Отделение по образна диагностика;

14. Лекар, началник-отделение на Отделение по клинична патология;

15. Лекар, началник-отделение на Отделение по хемодиализа;

16. Лекар, началник-отделение на Отделение по физикална терапия и рехабилитация;

17. Лекар, началник-лаборатория, Клинична лаборатория.

Място на работа: МБАЛ – Самоков ЕООД – Самоков, ул. “Македония” № 49.

Характер на работата: съгласно Закона за здравето, ЗЛЗ, Правилника за устройството на вътрешния трудов ред и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина.

Вид на договора – срочен, за три години.

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен “Магистър по медицина”;

2. Предобита специалност – съответстваща на профила на отделението;

3. Трудов стаж – минимум 5 години по специалността след придобиването й в МБАЛ;

4. Да не са осъждани за престъпления от общ характер.

Начин на провеждане на конкурса

Конкурсът ще се проведе на 2 етапа:

1. Оценка на писмен проект на тема “Организация и управление на дейността в отделението съгласно медицинските стандарти. Качество на медицинската услуга.”;

2. Събеседване с кандидатите по защита на разработения проект и нормативната уредба в областта на здравеопазването.

Необходими документи: заявление за участие в конкурса – свободен текст; професионална биография; копия от дипломата за висше медицинско образование; копие от диплом за съответната специалност; удостоверение за трудов стаж или препис-извлечение от трудовата книжка; свидетелство за съдимост; писмената разработка по посочената тема в отделен запечатан плик.

Срок и място за подаване на документите

Документите на кандидатите да се приемат при техническия секретар на МБАЛ – Самоков ЕООД в срок до 17 часа на 18 август 2014 г. в два запечатани плика, както следва: – за документите, надписан плик с трите имена, адрес и телефон за връзка; – за писмения проект – ненадписан плик, който се поставя в надписания плик с документите.

Срок и място за провеждане на конкурса

Допускането до участие в конкурса се извършва от назначена от управителя на МБАЛ – Самоков ЕООД комисия в 3-дневен срок след изтичане на срока за подаване на документите.

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът и мястото за провеждане на събеседването.

В 20-дневен срок от обявяването на конкурса кандидатите могат да получат от отдел “Човешки ресурси” длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация относно структурата на болницата, Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред, числеността на персонала и друга информация, необходима за разработката на проекта.

За справки: тел. 0722/98-110.

Tags: 

Comments are closed.