Обява на Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Света Анна”- София АД

УМБАЛ “Света Анна”- София АД, на основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68 ал.7 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс  за следните длъжности:

1.Началник   Клиника по кардиология;

2.Началник   Клиника по кардиохирургия;

3.Началник Отделение по инфекциозни болести;

4.Началник Отделение по хемодиализа;

5.Началник Отделение по клинична патология.

 

І.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

По т.1 и т. 2 – Хабилитирани лица с висше медицинско образование и призната специалност  по профила на клиниката, клиничен опит.

По т.3, т.4 и т.5 – Висше медицинско образование и призната специалност  по профила на отделението, клиничен опит.

 

ІІ.Конкурсът ще се проведе на дава етапа:

1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.

2.Защита и събеседване по проект:

„Медицинска и икономическа ефективност на клиниката/отделението /клиничен мениджмънт, лекарствена политика, управление и контрол върху разходите и качеството на лечение/. Устройство, дейност и вътрешен ред на клиниката/отделението. Въвеждане на нови методи в диагностично-лечебния процес за подобряване на качеството. Организация и ръководство на  учебния процес на медицинските специалисти. Изпълнение на научни програми в клиниката/отделението.”

По т.2 Комисията оценява кандидатите по шестобалната система. Оценява се представения проект. Кандидатите получили оценка не по-ниска от Мн.добър  4.50 се допускат до събеседване. До класиране се допускат участниците получили средно аритметична оценка от проекта и събеседването не по-ниска от Мн.добър 4.50.

 

 

ІІІ.КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

–         проект;

–         заявление за участие;

–         професионална автобиография;

–         ксерокопие на документи за завършено висше медицинско образование, призната специалност, хабилитация, свидетелства, сертификати;

–         препис-извлечение от трудова книжка;

–         трудова характеристика;

–         свидетелство за съдимост;

–         медицинско свидетелство – заверено от психодиспансер;

–         списък на публикациите;

–         удостоверение за членство в Български Лекарски Съюз.

 

Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.

Проектът се подава в отделен плик, поставен в основния.

Документите се подават в отдел “Човешки ресурси”, в 30 дневен срок от публикуване на обявата във вестник «Форум медикус».

Тел. за връзка – 9759121.

Tags: 

Comments are closed.