Първа национална научна конференция по трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа

Хотел София Балкан, зала Сердика

Първата национална научна конференция по Трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа, посветена на 20-годишния Юбилей на Факултета по обществено здраве. Организаторите – Медицински Университет София и Ректорът  акад. проф.д-р Ваньо Митев, дм, дбн, декан на Факултета по обществено здраве проф. д-р Цекомир Воденичаров, дм, дмн и Българското академично дружество по трудова медицина с председател проф. д-р Невена Цачева, дм, дмн представиха целите на конференцията. Обединяването на заинтересованите страни за осигуряване на здраве, работоспособност и безопасност при работа чрез добри научноизследователски практики, академично обучение и законодателни инициативи за профилактика и промоция на професионалното здраве в отговор на предизвикателствата пред работната сила и за социалната им защита, бяха в центъра на вниманието на 200-та участника от цялата страна.

 

Международният характер на конференцията бе от най – високо ниво: СЗО – Департамент по обществено здраве, Социални и екологични здравни детерминанти и Международна организация на труда, – отдел законодателство по здраве и безопасност, представени от изявените наши сънародници – д-р Иван Иванов, дм и Цветомира Радославова. Важно място в техните доклади имат глобалния план на СЗО за здраве на работещите и европейските директиви 161 и 171 за службите по професионално здраве. Посочване на критичните за България дейности, свързани с работната сила и нейното здраве и безопасност, както и важните функции на службите, осигуряващи здравословни и безопасни условия на труд бяха представени и от Балканските държави Македония и Гърция като положителен опит от региона.

Следващата сесия насочи вниманието към Образователна политика в областта на трудовата медицина, безопасността , общественото здраве  и здравните грижи с доклада на проф. д-р Каролина Любомирова, дм, зам ректор по УД, от доц. д-р инж. Лъчезар Радев, зам ректор на Химикотехнологичния и металургичен университет, от Българския лекарски съюз д-р Юлиян Йорданов с акцент за „учене през целия живот”. Логично последваха сесиите на конференцията, разискващи въпросите на държавната и фирмената политика  по здраве и безопасност при работа, нормативните документи и превантивните подходи за преодоляване на рисковите фактори на работната среда и трудовия процес, като модератори тук са д-р Ангел Кунчев, главния секретар на ГИТ инж. Георги Милчин, и зам. министър Гълъб Донев, пряко ангажирани с добрата трудовомедицинска практика и осигуряване на безопасността и работоспособността на работните места.

Провежданите дискусии, в рамките на  постерната сесия, така и неформалните разговори по време на паузите постепенно оформят заключителната сесия и резултатите на кръглата маса. В тази посока помогнаха докладите за научноизследователските и приложни проекти на катедра Трудова медицина и ФОЗ, на добрите практики от известни ръководители на международни проекти и заключителния доклад от проф. Д-р Невена Цачева за перспективите за развитие в областта на трудовата медицина.

На конференцията почетен знак, почетна грамота и почетно членство получи създателя и декан на Факултета по обществено здраве Проф. Цекомир Воденичаров за съществен принос при утвърждаване на школата по трудова медицина като неотменна част от общественото здраве.

Tags: , , , , , , , , , ,

Comments are closed.