Авангарден метод за оперативно лечение на сърдечни аритмии в Клиниката по кардиохирургия в Университетска болница „Св.Марина” във Варна

От 11 ноември тази година до сега трима пациенти на Клиниката по кардиохирургия към Университетската болница “Св. Марина” във Варна получиха шанс за по-добро качество на живот – оперативното лечение на митралния им клапен порок беше съчетано с криоаблация, един от най-съвременните методи за оперативно лечение на аритмията при предсърдно мъждене.

За първи път в България при това лечение се прилага криоаблация – чрез замразяване до -62оС по определени линии в предсърдията се прекъсват пътищата на аритмията, което води в над 80% от случаите (по данни от специализираната медицинска литература) до възстановяването на нормалния синусов ритъм – последователно съкращение на предсърдията и камерите на сърцето, повишаващо с до 15% ефективността на сърдечната дейност.

Когато криоаблацията се прилага според определени в световната медицинска практика критерии – аритмия с давност не по-голяма от 1 година, умерено разширено ляво предсърдие и пристъпна или персистираща аритмия при предсърдно мъждене, в опитните центрове шансът за успех е близо 90%! И при тримата първи пациенти криоаблацията е довела до възстановяване на синусов ритъм, като този ритъм се задържа и в ранния следоперативен период!

Предстои методиката за комбинирано оперативно лечение – съчетаване на криоаблация с основната хирургична процедура, най-често при пациенти с клапни пороци на сърцето, да се утвърждава в практиката на Клиниката по кардиохирургия във Варна. Пациентите ще бъдат наблюдавани за запазването на синусов ритъм и проследявани във времето, за да се натрупа необходимият опит – важно условие за постигане на по-добри за пациентите дългосрочни резултати.

Инвалидизиращата аритмия при сърдечни заболявания може да бъде лекувана оперативно, поне при част от пациентите! Самата аритмия влошава качеството на живот при тези хора – намаляват възможностите за физическа активност, а трябва да приемат и лекарства – антиаритмични и антикоагуланти, имащи не малко странични ефекти.

Ако антикоагулантите (предпазващи от образуване на тромби в сърцето) не се дозират правилно и не се прави ежемесечен лабораторен контрол, съществува сериозен риск от кървене или образуване на тромби в сърцето. Ако части от тези тромби попаднат в артериите на мозъка, развива се мозъчен инсулт, не рядко – фатален, а в болшинството от останалите случаи – инвалидизиращ.

Това прави въвеждането на оперативно лечение на сърдечните аритмии при сърдечноболните пациенти факт с огромно социално и потенциално финансово изражение.

Коментар. Поздарвления за доц. Пламен Панайотов, Ръководител на клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна и преподавател в Катедрата по хирургически болести в МУ – Варна.

Tags: ,

Comments are closed.