Иновативни практики в редакционно-издателския процес при отпечатване на научни разработки представи МУ-Варна

Условия за модернизация на редакционно-издателския процес на научните разработки са създадени по проект „Повишаване на качеството и международната видимост на публикациите в резултат на научноизследователската дейност в Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“.

Продължителността на проекта е две години и трябва да приключи през януари 2016, но дейностите са изпълнени предсрочно. Финалът на проекта бе представен на пресконференция в МУ – Варна от проф. д-р  Риналдо Шишков, заместник-ректор по научноизследователската дейност, кариерното развитие и следдипломното обучение, проф. Тодорка Костадинова, заместник-ректор по международно сътрудничество, акредитация и качество, проф. д-р Христина Групчева – заместник-ректор по Иновации и транслационна медицина, инж. Деян Грънчаров – помощник-ректор и инж. Жанета Радкова – Ръководител отдел „Издателска дейност“. Пред присъстващите гости и медии бе направена и демонстрация на впечатляващата цифрова производствена печатна машина.

Проектът има за цел да повиши международната видимост на научните публикации чрез цялостна реорганизация на процесите на издаване на научна литература. Предпоставките за усъвършенстване на целия редакционно-издателски процес при подготовката и отпечатването на публикациите са резултат от преустройството на научноизследователската дейност в МУ-Варна.  Това включва публикуване на научните разработки чрез внедряване на достиженията на водещите издателства в световен мащаб и прилагане на най-съвременните полиграфски, информационни и телекомуникационни технологии и осигуряване на отворен достъп до тях. С цел повишаване на международната видимост на публикациите на МУ-Варна по проекта са направена няколко уеб разработки, най-важната от които е уеб платформа за публикуване и управление на процесите на издаване на периодичните издания на МУ-Варна (http://press.mu-varna.bg/ojs/). Автоматизирани са следните процеси, свързани с технологията на издаването на списания: подаване на статии от авторите; разпределяне към рецензенти; автоматично разпращане на получените рецензии към авторите; връщане на ръкописите към редколегията или отново към рецензентите (след коригиране от авторите); последващо автоматично изпращане към специалист по предпечат, езикова корекция и финално уведомяване на редактори и автори.

Чрез интернет сайта, освен публикуване на изданията в пълен текст са осигурени и възможности за разширено търсене. Всяка публикация получава и DOI номер.

Tags: 

Comments are closed.