Обява

На основание чл. 90 от КТ, във връзка с чл. 68 ал 7 от ЗЛЗ “Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – Бухово” ЕООД обявява конкурс за следните длъжности: 

1. Началник Отделение по вътрешни болести; 2. Началник Отделение по физиотерапия и рехабилитация; 3. Главна медицинска сестра.

2. /1/.Изисквания към кандидатите по т. 1 и 2: висше медицинско образование и призната специалност по Вътрешни болести; Физиотерапия и рехабилитация. 2 /2/. Изисквания към кандидата по т. 3: образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по специалността “Управление на здравните грижи”.

3. Конкурсът ще се проведе в два етапа: Проверка на документи за съответствие с изискванията. Събеседване по писмен проект “Програма за развитие на отделението за тригодишен период” за кандидатите по 2/1 и Събеседване по писмен проект “Програма за управление на здравните грижи за период от 3 години” за кандидатите по т. 2/2.

4. Кандидатите да представят в запечатан непрозрачен плик /надписан само с името на отделението/ следните документи: заявление за участие; автобиография; ксерокопие на документи за завършено висше медицинско образование и придобита специалност; ксерокопие на документа, удостоверяващ степен “бакалавър” или “магистър” по специалността “Управление на здравните грижи”; удостоверение за членство в БЛС; удостоверение за членство в БАСЗГ; препис-извлечение от трудова книжка; писмен проект.

5. На кандидетите срещу писмено заявление – по образец се предоставят за подготовка следните документи: Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на “СБПЛР – Бухово” ЕООД; длъжностна характеристика за длъжността “Началник отделение по Вътрешни болести; Началник отделение по Физиотерапия и рехабилитация; Главна медицинска сестра. Други необходими документи по преценка на кандидата за изготвяне на Проекта по т. 3.

6. Документите се приемат в стая “Човешки ресурси” в 30-дневен срок от публикуването на обявата, всеки работен ден от 10 до 14 ч.

Конкурсът ще се проведе на 15 октомври 2018 г., понеделник, от 10 ч. в “СБПЛР – Бухово” ЕООД.

Comments are closed.